מדיניות פרטיות
1. סנואופאן מכבדת את פרטיות הלקוחות והגולשים באתר של סנואופאן.
2. המידע המובא להלן מיועד לסייע ללקוחות להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של סנואופאן.
3. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם סנואופאן אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן סנואופאן אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שסנואופאן תעשה במידע, כיצד סנואופאן מטפלת ושומרת את המידע.
4. המידע שהלקוח מסר או ימסור לסנואופאן, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגרי המידע של סנואופאן לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, סנואופאן תעביר מידע אודות לקוחות לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.
5. סנואופאן אוספת מידע אודות לקוחות באמצעים השונים לרבות: (1) שימוש באתר האינטרנט של סנואופאן ועמודי הנחיתה השונים באיזה מהפלטפורמות; (2) באמצעות מידע שהלקוח מוסר לסנואופאן או שמתקבל אצל סנואופאן בקשר עם השירותים שהיא מעניקה ללקוחות.
6. המידע אשר סנואופאן אוספת אודות הלקוח כולל שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), מידע בקשר עם מוצרים שרכש הלקוח, תמונה וכל מידע נוסף שהלקוח מוסר לסנואופאן.
7. סנואופאן אוספת מידע אודות הלקוח לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
7.1. כדי להעניק שירותים ולשפר את איכותם;
7.2. לשם יצירת קשר עם הלקוח;
7.3. כדי לשלוח ללקוח מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;
7.4. לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
7.5. כדי שנוכל להתאים ולהציע לך מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לך;
7.6. דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידי סנואופאן, ובין אם באמצעות צדדים שלישיים;
7.7. על מנת שנוכל להציג מידע ופרסום אשר עשוי להתאים עבורך;
7.8. לצורך זיהוי הלקוח בעת פנייה אלינו;
7.9. לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודות הלקוח הנמצא בחזקתנו והמתייחס אל הלקוח (בין שמדובר במידע שנמסר לנו על ידי הלקוח, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי);
7.10. לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית של סנואופאן ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;
7.11. לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;
7.12. על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווים, דרישות של רשויות וכיו"ב;
7.13. לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילות סנואופאן ועל זכויותיה, אכיפה של תנאי הזמנה זו, שמיררה על ביטחון ורכוש של סנואופאן ו/או של חברות הקשורות בסנואופאן, של הלקוח ושל צדדים שלישיים; וכן לאפשר לסנואופאן לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה.
8. סנואופאן רשאית להעביר מידע אודות לקוחות לצדדים שלישיים כפי שיפורט להלן:
8.1. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
8.2. סנואופאן רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
8.2.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לסנואופאן שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לסנואופאן שירותים בקשר עם פעילותה ועם מתן שירותים ללקוחות לרבות בתי מלון, בתי ספר לסקי, חנויות לציוד סקי, חברות השכרת רכב, חברות שמעניקות שירותי תחבורה ונותני שירותים נוספים אשר זקוקים למידע לשם מתן שירותים ללקוחות.
8.2.2. אם יתקבל אצל סנואופאן צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או מידע אודות הלקוח בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.
8.2.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין הלקוח או מי מטעמו לבין סנואופאן או מי מטעמה.
8.2.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של סנואופאן ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג סנואופאן ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בסנואופאן.
8.2.5. בכל מקרה שסנואופאן תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לסנואופאן, ללקוח או לצד שלישי כלשהו.
8.3. סנואופאן רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור לעיל במדינות או בתחומי שיפוט אחרים (לרבות בענן). יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. מסירת המידע לסנואופאן מהווה הסכמה לאיסוף, שמירה, אחסון (לרבות בענן) ומסירה של המידע בהתאם למדיניות הגנת פרטיות זו.
8.4. סנואופאן נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה הלקוח מוסר מידע לסנואופאן, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, הלקוח עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש ללקוח סיבה להאמין כי העברת המידע לסנואופאן אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הלקוח מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לסנואופאן הועמדה בסכנה), אנא עדכן את סנואופאן באמצעי התקשרות שבסעיף 9 להלן.
8.5. סנואופאן לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או צד שלישי, בכל הקשור להעברת המידע לסנואופאן, לאיסוף, לשמירה (כולל בענן), לעיבוד ולהעברת המידע לצדדים שלישיים.
8.6. סנואופאן תשמור את המידע אודות הלקוח לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
8.7. אם הלקוח יספק מידע לסנואופאן בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על הלקוח לעשות זאת אך ורק לאחר: (א) שהלקוח עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות פרטיות זו; וכן – (ב) הלקוח קיבל הסכמה מהצדדים השלישיים כאמור לעיל לאיסוף, שימוש, והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין.
8.8. הלקוח רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר המידע ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שהלקוח מבקש לעשות כן, אנא צור קשר עם סנואופאן כמפורט בסעיף 1 למדיניות פרטיות זו.
9. כל שאלה בעניין מדיניות פרטיות זו ניתן להפנות אל נציג סנואופאן באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתוDaniel@snowfun.co.il.

 

רוצה שמומחה סנופאן
יחזור אליך?

כי חלומות לבנים נועדו להתגשם

לאן טסים?