תנאים ואחריות

סנואופאן כיף בשלג ע.מ 305474793 (להלן: "סנואופאן") מבקשת להפנות את תשומת לב הלקוחות והמתעניינים אשר יכונו (להלן ביחד או לחוד: "הלקוחות" או "הנוסעים"), למידע להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתם, המהווה ביחד עם טופס ופרטי ההזמנה את הסכם ההתקשרות בין סנואופאן ולקוחותיה ו/או מי מטעמם. במקרה של סתירה בין המסמכים האמורים לעיל, הוראות מסמך זה יגברו למעט אם צוין באופן מפורש אחרת על ידי סנואופאן.

 1. כללי

 1.1 סנואופאן משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי והספקים השונים, בין היתר: חברות תעופה, בתי מלון, מלונות דירות, בתי דירות, בעלי דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות וחנויות להשכרת ציוד, חברות הובלה, תחבורה, ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים (להלן ביחד ולחוד: "הספקים").

 1.2 לפיכך, סנואופאן לא אחראית בכל צורה שהיא לשירותים השונים לרבות אך לא רק לתקלות ו/או שיבושים ו/או עיכובים ו/או נזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצע באמצעות סנואופאן על ידי הספקים ו/או מי מטעמם. 

1.3  יובהר בזאת, כי העסקה נושא ההזמנה נעשית על בסיס חבילה כוללת של שירותים, ולא ניתן להפריד אותה לרכיבים (להלן: "החבילה").

 1.4 סנואופאן ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסעים כגון נזקי גוף ו/או מחלות ו/או נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסעים בקשר עם השירותים לרבות אך לא רק במהלך הטיסה ו/או שהייתם בחו"ל בין היתר עקב תאונה ו/או מעשה אלימות ו/או שוד ו/או גניבה ו/או אשפוז ו/או הריון ו/או הוצאות רפואיות ו/או אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון ו/או ביטול הטיסה בהחלטת חברת התעופה וכיו"ב.

1.5  יובהר כי ככל שיבוצעו הזמנות דרך אתר האינטרנט של סנואופאן (ולא באמצעות נציג טלפוני), אישור סופי של ההזמנה או הודעה על כך שלא ניתן להשלים את העסקה (לרבות, אך לא רק בשל זמינות מוגבלת של איזה מבין השירותים) יימסרו ללקוחות על ידי נציג סנואופאן באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בטלפון והכל לפי שיקול דעתה של סנואופאן, בהתאם לפרטים שמסר הלקוח לסנואופאן במהלך ביצוע ההזמנה. יובהר, כי עד לקבלת אישור סופי של ההזמנה מנציג סנואופאן, ההזמנה לא תחייב את סנואופאן. 

 1.6 יובהר, כי הזמנות שיבוצעו דרך אתר האינטרנט של סנואופאן יחשבו כעסקת מכר מרחוק רק ככל שהן עומדות בכל התנאים הקבועים לענייו זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

 1.7 במקרה של מספר נוסעים (קבוצה, משפחה, חברים וכד'), תושלם ההזמנה על ידי נציג אחד מטעם הקבוצה אשר סנואופאן תתנהל מולו בלבד (להלן: "ראש הקבוצה").

 סנואופאן לא תישא באחריות בכל מקרה שבו יתקיימו חילוקי דעות ו/או אי הסכמות בין חברי הקבוצה השונים. בכלל זה, ראש הקבוצה ישא באחריות במקרה של העלאת כל טענה ו/או דרישה מצד חבר בקבוצה אשר נובעת מאי הסכמה או מנתונים או אישורים שגויים שהוצגו על ידי ראש הקבוצה, וסנואופאן שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממנו שיפוי בגין כל נזק שיגרם לה. 

1.8  האמור בתנאים אלו בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך. 

1.9  הנוסעים מאשרים, כי ידוע להם כי החברה מצלמת הן בתמונות והן בצילומי וידאו באתר ו/או בכל מקום אחר בקשר עם החופשה וכי יתכן והם יופיעו בצילומים כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם כל תצלום בכל מדיה ולכל מטרה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.10  כתובתה הרשומה של החברה לכל דבר ועניין, לרבות שליחת פניות ומכתבים, הינה ברחוב שיפר יעקוב 6 נתניה.

 1. קבלת מסמכי נסיעה

 2.1 מסמכי הנסיעה, כמפורט להלן, ישלחו לנוסע עד 3 ימים לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע שילם את התמורה המלאה בגין החבילה ו/או השירותים אותם הזמין ועמד בכל התחייבויותיו כלפי סנואופאן ו/או כלפי צדדים שלישיים. 

2.2  השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה, אולם יובהר כי אי השלמת התשלום ו/או ההתחייבות כאמור, אינה פוטרת את הנוסע מהתחייבויותיו כלפי סנואופאן לרבות חובת התשלום.

2.3  באחריות הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מסנואופאן או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב ו/או הציוד וכו'), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, תואמים את ההזמנה שאותה ביצע. 

 1. דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי

3.1  ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לסנואופאן, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני או בטלפון, שמסירתם אושרה על ידי נציג החברה.

3.2.  לעניין הזמנות שבוצעו בשלמותן דרך אתר האינטרנט של סנואופאן, ניתן יהיה למסור את הודעת הביטול דרך הלינק המתאים באתר האינטרנט. 

 3.3. ככל שסנואופאן תקיים מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה מכל סוג שהוא מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו הוראות תנאי הביטול במסגרת תנאים ואחריות אלו, לצד הוראות תקנון המבצע ו/או הקמפיין ו/או ההטבה בשינויים המחייבים כאשר במקרה של נסיבות מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה וכיו"ב ספציפיים שאינם באים לידי ביטוי במסגרת תנאים ואחריות אלו, יחולו הוראות התקנון הספציפיות לעניין זה.

3.4.  ביטול ו/או שינוי יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט: 

 3.4.1. הזמנה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה. אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה, יחולו עליה דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100₪ לפי הנמוך מבניהם בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 3.4.2. בכפוף להוראות כל דין, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם נוסע שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן), רשאי הנוסע לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

3.4.3.  באם ההזמנה תבוטל/תשתנה שלא בפרקי הזמן ובתנאים הנזכרים לעיל, יחולו ביחס לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת הביטול/השינוי אצל סנואופאן, כדלקמן: 

*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה – 199 יורו לנוסע. 

*מ-54 ימים ועד 29 ימים לפני מועד היציאה – 50% מעלות החבילה לנוסע.

*מ-28 ימים ועד 15 ימים לפני מועד היציאה – 75% מעלות החבילה לנוסע.

*מ-14 ימים ועד 8 ימים לפני מועד היציאה – 85% מעלות החבילה לנוסע.

*מ-7 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע. 

לדוגמא: נוסע אשר שילם 1,000€ עבור הזמנה ושלח הודעת ביטול שהתקבלה אצל סנואופאן 28 ימים לפני יום היציאה יחויב בדמי ביטול על סך 750€ (75%) עבור כל נוסע אשר החופשה שהוזמנה  עבורו בוטלה ואת יתר 250€ יקבל חזרה לידיו. 

 3.5. יובהר, כי ייתכן ולדמי הביטול האמורים כאמור לעיל, תתווסף עמלת סליקה ו/או עמלת ביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה התבצעה באמצעות כרטיס אשראי.

3.6.  דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בחוברת סנואופאן ו/או באתר סנואופאן הניתנים על ידי הספקים (או ספקים אחרים), ובפרט זה חבילות המותאמות כחלק מחופשה ייחודית שהורכבה בהתאמה אישית ללקוחות לפי דרישתם ו/או חבילות שאינן חלק ממלאי המוצרים אותם משווקת סנואופאן (כלומר, הזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר שווקה ונמכרה על ידי סנואופאן), הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי הספקים (לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, וללא צורך באישור נוסף של הלקוח ובמקרים של ביטול ו/או שינוי, דמי הביטול יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול ו/או השינוי.

 3.7. על אף האמור לעיל, סנואופאן שומרת לעצמה את הזכות להציע חופשות ו/או רכיבים בחופשות עבורם דמי הביטול יהיו שונים, ובין היתר בהתאם למדיניות הספקים השונים, אשר אינם כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי, לרבות אך לא רק, במצב שבו ממועד ביצוע ההזמנה יגבו דמי ביטול בגובה 100% ממחיר ההזמנה שבוצעה.

3.8.  במקרה של רכישה במסגרת קבוצה ו/או משפחה ו/או חברים ו/או נופש חברה, דמי הביטול ייגבו עבור כל נוסע בנפרד וללא תלות במספר הנוסעים. 

3.9. במקרה שהנוסעים לא יגיעו לאתר הסקי או למלון או למלון הדירות או לטיסות במועד תחילת החופשה או שיעזבו לפני תום החופשה, מכל סיבה שהיא, הנוסעים יודיעו על כך מידית לסנואופאן ובכל מקרה כאמור לא תהא סנואופאן חייבת להחזיר ללקוחות את התשלום ו/או חלק ממנו.

 3.10. יובהר, כי במקרים בהם הנוסעים לא יגיעו לאתר הסקי או למלון הדירות או לטיסות כאמור לעיל, יתכן ויידרשו לשלם תשלום נוסף לספקים והכל על פי התנאים שייקבעו על ידי הספקים מעת לעת.

3.11.  ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.

 3.12. מודגש בזאת, כי תיקון פרטי הכרטיס, לרבות שינוי שם נוסע ו/או איות שגוי מצד הנוסע לפני ו/או לאחר הכרטוס יחויב בתוספת תשלום של כ-100 יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות ספק השירותים), מאחר שייחשב כשינוי בחברת התעופה וזאת בהתאם לנהליה.

 3.13. בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי נוספים לספקים על פי תנאי הספקים, כפי שייקבעו מעת לעת.

3.14. יובהר, כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים, על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או בעזרת נציגי סנואופאן, לספקים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שיינתן לנוסע. 

3.15.  סנואופאן לא תהא אחראית לביצוע כל החזר כספי ו/או תישא באחריות כלפי נוסע בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות הבאות: 

3.15.1.  מקרה בו חובת בידוד חלה על נוסע מכל סיבה שהיא, בישראל או במדינת היעד, ללא תלות במועד בו תתקבל הודעה על חובת הבידוד;

3.15.2. מקרה בו נוסע נמצא חיובי לנגיף מסוג קורונה, לפני הטיסה ו/או במהלך השהייה באתר.

 3.16. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האמור בסעיף 3.15 לעיל יחול ביחס לכל הזמנה, בין אם הנוסע בחר לבטל אותה בגין איזו מהנסיבות הקבועות לעיל, ואף אם התקיימה איזו מהנסיבות במהלך שהותו ביעד, ולפיכך הנוסע בחר לקצר את החופשה ו/או לשנות אותה ו/או להאריך אותה.

3.17.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות, בישראל ו/או במדינת היעד, לא ניתן יהיה לקיים את החופשה, לרבות בעקבות איסור יציאה מישראל ו/או איסור כניסת ישראלים למדינת היעד ו/או סגירת האתר למבקרים, סנואופאן שומרת לעצמה את הזכות להציע לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לזמינות בתי המלון והספקים השונים, אפשרות לשנות את ההזמנה לחופשה בעלות דומה לזו ששילם הנוסע עבור ההזמנה המקורית במדינה אחרת, או לחלופין תזכה אותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחה עתידית שלא תעלה על גובה הסכום ששולם על ידו לביצוע ההזמנה המקורית, לרכישת מגוון חופשות סנואופאן, למימוש בעונת הגלישה הבאה. יובהר, כי בכל מקרה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי במקרה האמור.

 3.18. יובהר, כי על הנוסע חלה האחריות הבלעדית לעקוב אחר ההנחיות המתעדכנות על ידי הרשויות, חברות התעופה והספקים השונים בין היתר לעניין נגיף מסוג קורונה.

3.19.  בשל העובדה כי הספקים, ובפרט זה חברות התעופה טרם פרסמו את התנאים המלאים לעונת 2022-23, ובין היתר את שעות ו/או יעדי הטיסות, עשויים להתעדכן חלק ממרכיבי החופשה ובתוך כך: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או חברת התעופה ו/או שעות הטיסה ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה. ככל שיחולו עדכונים כאמור, סנואופאן תעדכן את הלקוחות, והמזמין נותן מראש את הסכמתו למציאת החלופה הקרובה ביותר למרכיב ההזמנה שהשתנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של סנואופאן.

 3.20. למען הסר ספק יודגש, כי סנואופאן איננה אחראית להנחיות הנקבעות על ידי הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר עם היציאה מישראל והחזרה אליה לאחר התחסנות מפני נגיף הקורונה ו/או נושאי הבידוד בישראל ובמדינת היעד ו/או וחובת ביצוע בדיקות קורונה בישראל ובמדינת היעד. מבלי לגרוע מכל האמור במסמך זה, יובהר כי סנואופאן לא תישא באחריות עבור נוסע שניזוק כתוצאה משינוי באיזו מן ההנחיות כאמור ו/או כתוצאה מכך שלא היה מודע לאיזו מן ההנחיות שנקבעו.

 1. ביטוח

4.1.  למען הסר ספק יובהר, כי רכישה דרך סנואופאן לא מהווה ביטוח לחופשה, ועל הנוסעים חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיהם ורצונותיהם, לרבות ביטוח אישי, ביטוח נסיעות, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי, ביטוח אקסטרים, ביטוח סיכוני ביטול העסקה לרבות הרחבות לעניין שינוי הנחיות ונגיף הקורונה, וביטוח מטען וציוד. 

4.2.  למען הסדר הטוב, יובהר, כי סנואופאן אינה חברת ביטוח ואינה משמשת כסוכן ביטוח, ולכן ככל שהנוסע יבקש לרכוש לעצמו כיסוי ביטוחי, הנוסע מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי סנואופאן ו/או מי מטעמה לגבי אי קיום הכיסוי הביטוחי, בין היתר עקב אי עמידה בדרישות חברת הביטוח המבטחת ותנאיה.

4.3.  לתשומת לב הנוסעים, לידיעת סנואופאן, במרבית המקרים, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחופשה ו/או בסמוך למועד ביצוע ההזמנה, ולאחר מכן לא תתכן הפקת פוליסה. 

4.4.  לידיעת סנואופאן, מקובל לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך נסיעתו, בין היתר אך לא רק, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סנואופאן. למען הסר ספק, אין מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם סנואופאן, ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח שלו.

4.5.  יובהר, כי אין באמור בסעיף 4 זה או בכל פרסום שישלח על ידי סנואופאן בכדי להוות תיווך בין לקוחות סנואופאן לבין חברות ביטוח כלשהן, וההחלטה לרכוש פוליסת ביטוח נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.

 1. כוח עליון

5.1.  סנואופאן תהא פטורה מאחריות, ולא תישא בכל אחריות ובפרט זה תהא משוחררת ממילוי התחייבויותיה הקבועות במסמך זה, כולן או חלקן, אם מילוי אחר התחייבויות אלה לא יהיה אפשרי באופן חלקי או מלא או שיימנע באופן ישיר או עקיף, והכל כתוצאה מנסיבות כלשהן של כוח עליון. סנואופאן תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות ו/או לשנות ו/או לעכב את השירותים, כולם או חלקם, ככל שמדובר באירוע כוח עליון אשר לפי דעתה של סנואופאן, הינו זמני בלבד. למען הסדר הטוב, במקרים כאמור, לא יהיה זכאי הנוסע להחזר כספים ששולמו על ידו לסנואופאן.

5.2.  לנוסע ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן ביחס לאי מילוי התחייבויותיה ו/או לביצוע ההתחייבויות באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל שאלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

 5.3.סנואופאן לא תהא מחויבת להשיב לנוסע את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מהספקים לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

5.4.  לעניין מסמך זה, "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של סנואופאן ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של סנואופאן ו/או מי מהספקים למלא אחר התחייבויותיהם כלפי הלקוח לרבות אך לא רק, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות (לרבות קורונה), מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות, החלטות רשויות לאומיות לרבות הגבלות רגולטוריות בין אם בישראל או במדינה בה צפויה להתקיים החופשה ו/או הנוגעת לחבילה ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של סנואופאן ו/או ספק השירותים, בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.

5.5.  סנואופאן ממליצה לנוסעים לרכוש ביטוח אישי נרחב, בין השאר אשר המכסה את האירועים המתוארים לעיל ואת הנזקים שעלולים להיגרם בעקבותיהם לנוסע, במקרה בו סנואופאן ו/או הספקים ו/או הנוסע עצמו יהיו מעוניינים לבטל או לדחות את החופשה.

5.6.  בכפוף להוראות כל דין, סנואופאן שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל טיסה (לרבות שינוי חברת התעופה ו/או יעד הטיסה ו/או שעות הטיסה) ו/או חבילה ו/או שירות (או חלק מהם) במידה ומספר הנוסעים ו/או הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר או השירות אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות שינויים שאינם בשליטה של סנואופאן ו/או במקרים של כוח עליון. כמו כן עומדת לסנואופאן הזכות לבטל ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או לדחות מועד ביצועו של שירות ו/או מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, במוצר ו/או שירות אחרים, בין היתר, בעקבות טעות קולמוס, בין אם במחיר ובין אם בתיאור המוצר ו/או בעקבות תקלה טכנית או כל תקלה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. הספקים

6.1.  התייצבות לטיסות

 6.1.1. ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את תהליך היציאה מאותה מדינה. 

6.1.2.  סנואופאן לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאי עמידתו בנהלי חברות התעופה לרבות איחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה, ובפרט זה במקרים של עיכובים שנגרמים ממזג אוויר, סגירת כבישים, עומסי תנועה וכיוצ"ב.

6.1.3.  לתשומת לב הנוסעים, לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת סנואופאן. 

6.1.4.  למען הסר ספק, מובהר כי ההתייצבות להסעות לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.

6.1.5.  על הנוסע חלה האחריות להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, טלפונית מול חברת התעופה, או באתר האינטרנט של חברת התעופה ו/או באתר האינטרנט של שדה התעופה ממנו הטיסה צפויה להמריא, וזאת כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן בנוגע להמראת הטיסה מישראל והן בנוגע להמראת הטיסה בחזרה לישראל. 

6.2.  שדות תעופה

6.2.1.  סנואופאן אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם.

6.2.2.  יובהר, כי בכל מקרה של הנחיות ו/או הגבלות רגולטוריות של הרשויות ו/או שינוי מדיניות ו/או תנאים ו/או כללים ו/או נהלים לרבות בקשר עם התפרצות מגפה מכל סוג שהוא ובכלל זה, גם התפרצות נגיף מסוג קורונה (להלן ביחד: "ההנחיות") מצד הרשויות ו/או שדות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות כפי שיקבעו מעת לעת לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן ו/או מי מטעמה.

6.3.  דרכון וויזות

6.3.1.  באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ובויזה/אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד. על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. על הנוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את החוקים והכללים הנהוגים במדינת היעד, בין היתר ביחס למשך השהייה הצפויה שלו מחוץ לישראל בכלל, ובמדינת היעד בפרט. סנואופאן תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע ו/או מי מטעמו ביחס לכל מעשה ו/או מחדל של הנוסע, ככל שאלו יעמדו בניגוד לחוקים ו/או הכללים הנהוגים במדינת היעד. 

 6.3.2. יובהר, כי לנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן בקשר עם האמור. באם הנוסע מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני סנואופאן, אולם, בכפוף להוראות הדין, היציאה והכניסה לישראל יעשו על-ידי הנוסע באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.

6.4.  טיסות

 6.4.1. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי המוביל האווירי וחברות התעופה.

6.4.2.  יובהר, כי יתכנו שינויים בלוח זמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות.

6.4.3  שעות הטיסות הנמסרות על ידי סנואופאן (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לסנואופאן, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולסנואופאן לא תהא כל אחריות בקשר לכך.

6.4.4.  מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ועל הנוסע לוודא את מועדי ומסלולי הטיסות . 

 6.4.5. למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם התנאים המחייבים את חברות התעופה.

6.4.6  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין מניעה כי הנוסע יעשה שימוש בכל סעד בדין כנגד הספקים בגין השינוי.

6.4.7.  הארוחות במטוס (ככל ותהיינה) מוגשות על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה. ככל וישנן בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות שתוגשנה בטיסה (בקשה לארוחה כשרה/צמחונית/טבעונית/ללא גלוטן וכיו"ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד וסנואופאן אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-אספקתה של ההזמנה ו/או אי היענות לאילו מהבקשות. תשומת לבכם כי ישנן טיסות בהם הגשת משקאות וארוחות, לרבות חטיפים, כרוכה בתשלום.

 6.4.8 כרטיס טיסה לתינוק מיועד לתינוקות עד גיל שנתיים.

6.4.9.  במקרה בו מי מהנוסעים שעבורם נרכשה חבילה לא יופיע לטיסת הלוך (היוצאת מישראל), זכותו של אותו אדם לעלות על הטיסה חזרה לישראל תבוטל באופן אוטומטי על ידי חברת התעופה, מבלי שיהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי מחברת התעופה ו/או מסנואופאן, והדבר עלול להוביל לחיובים נוספים.

 6.4.10. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירותים בלבד – ובאחריות הנוסע לבדוק נושאים אלו מראש ולפעול על פי המדיניות כאמור.

6.4.11.  הנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סנואופאן באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מציוד אשר הנוסע לא הורשה להעלות לטיס ו/או לנזק שנגרם לציוד שהעלה לטיסה.

6.4.122. יובהר, כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן.

6.5.  העברות

 6.5.1. העברות יבשתיות מתבצעות על ידי חברות מקומיות, וסנואופאן אינה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם ו/או נגרם על ידי מוביל יבשתי.

6.5.2.  יש לשים לב, כי זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי ובחזרה מהם, עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר ו/או גורמים בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של סנואופאן, ולכן לסנואופאן לא תהא כל אחריות ישירה או עקיפה בגינן.

6.6.  השכרת רכב

6.6.1. לבקשת הנוסע, סנואופאן תבצע עבור הנוסע הזמנה של רכב מחברת השכרה, ויש להפנות כל תלונה ו/או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין, אל חברת ההשכרה  ולסנואופאן לא תהיה כל אחריות בקשר עם הרכב כאמור.

 6.6.2. סנואופאן תזמין עבור הנוסע רכב מהסוג שיבחר, מחברת ההשכרה, ותספק לנוסע את שוברי ההזמנה וההשכרה המתאימים (להלן: "שוברי ההזמנה") והכול כפי שיסוכם וייחתם בהזמנת הנוסע.

 6.6.3. סנואופאן אינה אחראית לזמינותו של רכב מדגם מסוים ו/או תקינות כלי הרכב ו/או זמינות נציגי חברת ההשכרה בשדות התעופה ו/או במוקדי השירות הטלפוני ו/או מתן שירותי גרר ותיקוני דרך ו/או מצב הכבישים המובילים לאתר הסקי ו/או התמצאות הנוסע בדרכים ו/או מיומנות הנהיגה של הנוסע ו/או תנאי מזג האוויר ו/או כל הוצאה כספית הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מן השימוש ברכב.

 6.6.4. תנאי השכרת הרכב ושירותים נוספים יהיו בכפוף לתנאי השוברים המונפקים ע"י הספקים וחברות השכרת הרכב עצמן.

 6.6.5. יובהר, כי יתכן ויהיה צורך בשימוש בצמיגי חורף, שרשראות שלג, גגון, ציוד ניווט GPS, ו/או כל ציוד נוסף, אשר יהיה כרוך בעלות כספית נוספת אותן ישלם ישירות לחברת ההשכרה. סנואופאן ממליצה לנוסעים לברר את העלות כספית האמורה לעיל מראש ולפני החופשה.

6.6.6.  מובא בזאת לידיעת הלקוחות, כי בחלק מן המדינות נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום לצורך השכרת רכב. גילאים אלו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם טרם ביצוע ההזמנה. האחריות לכך מוטלת על הנוסע בלבד.

6.6.7.  מובהר בזאת, כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות השכרת הרכב, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן.

6.6.8.  שובר ההשכרה תקף לתחנת ההשכרה בלבד, תאריך ושעת לקיחת הרכב יצוינו על גב שובר ההשכרה מראש. בגין כל שינוי שיתבצע, יונפק שובר חדש. יובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.

6.6.9.  במעמד ההשכרה בחו"ל, על הנוסע להציג את שובר השכרת הרכב, כרטיס אשראי (שהונפק על ידי חברה/בנק ישראלי) בינ"ל לעירבון ורישיון נהיגה בינ"ל תקף.

 6.6.10. מומלץ להצטייד במספר הטלפון של מלווה סנואופאן באתר, ככל שקיים, או לחילופין באחראי אזורי מבעוד מועד ולעדכנו בכל בעיה המתעוררת בדרך אל אתר הסקי. את מספר הטלפון ניתן להשיג משירות הלקוחות של סנואופאן. 

6.6.11.  למען הסר ספק, האחריות הבלעדית על ההגעה לבית המלון/מלון הדירות בשעה סבירה, כאשר קבלת המלון מאוישת, מוטלת על הנוסע בלבד ולנוסע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סנואופאן בכל מקרה בו יחולו עיכובים ו/או יגרמו לנוסע נזקים בשל הגעתו המאוחרת.

6.6.14  באחריות הנוסע להחזיר את הרכב, בהתאם לתנאי חברת ההשכרה, ובפרט זה, בשים לב למיקום, לשעה, מצב הרכב, כמות הדלק וכיו"ב.

 6.7 בתי מלון

6.7.1.  ברוב המדינות, הכניסה לחדרי בתי המלון (צ'ק-אין) מתבצעת החל מהשעה 14:00, ופינוי החדרים (צ'ק-אאוט) מתבצע עד השעה 12:00 בצהריים.

6.7.2.  במקרה בו שינויים בזמני הטיסות (לרבות הקדמתן) או ביטולן ייגרמו לנוסע להיזקק לשהות נוספת או לחלופין, להפסד יום/ימים במלון המוזמן, סנואופאן לא תישא בעלות ההפסד ו/או תוספת תשלום ששולמה על ידי הנוסע, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסנואופאן ו/או מי מטעמה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הקיימות לנוסע, ככל שקיימות, מול חברת התעופה.

 6.7.3. כמו כן, במקרה בו איחורים בטיסות ייגרמו לנוסע להפסד ארוחות או שירות אחר במלון המוזמן, לא תישא סנואופאן בעלות ההפסד, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסנואופאן.

 6.7.4. מחיר החבילה לנוסע הוא עבור יחיד בחדר המוזמן במלון, ומותנה במספר הנוסעים השוהים בחדר. היה ולאחר ביצוע ההזמנה יהיה שינוי במספר הנוסעים בחדר ו/או במספר החדרים המיועדים לאותה קבוצה/משפחה, מכל סיבה שהיא, מחיר החבילה לנוסע ישתנה בהתאם, וסנואופאן תהא רשאית לחייב את הנוסעים בהפרשים הנובעים מכך.

6.7.5.  מובהר בזאת, כי במרבית המקרים, ההזמנות לבתי המלון נעשות על בסיס חדר זוגי או חדר יחיד, ולעיתים חדר לשלושה (לרבות שניים וילד). בכלל זה, מובהר כי במקרה של חבילה לקבוצה בה הוזמן יותר מחדר אחד במלון, חלוקת הנוסעים בין החדרים תיעשה על ידי בית המלון באופן עצמאי, מבלי שסנואופאן תישא בכל אחריות לכך.

6.7.6.  היה ומכל סיבה שהיא, תבוטל הזמנה מצד נוסעים בקבוצה כך שבהתאם לחלוקת החדרים שנעשתה על ידי המלון כאמור לעיל, המלון ביטל הזמנה של חדר, הרי שהנוסעים לא יהיו זכאים לכל החזר כספי בגין החדר שהוזמן ולא נעשה בו שימוש.

6.7.7.  רמת בתי המלון ודירוגם נקבעים ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה.

 6.7.8. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם שירותים עונתיים ואינם ניתנים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק את מתן השירותים האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה לסנואופאן כל אחריות בנוגע לכך.

6.7.9.  במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים כגון: סאונה, חדר כושר, בריכה, מגבות בבריכה וכדומה. למען הסר ספק, עלויות אלו אינן כלולות במחיר החבילה אותה משווקת סנואופאן.

6.7.10.  סנואופאן אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, לרבות במתקני המלון, והנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סנואופאן באשר למטרד אשר נגרם לו כאמור עקב נסיבות כאמור.

6.7.11.  סנואופאן אינה אחראית להפעלה היומיומית של שירותי המלון, לרבות תקינות מערכותיו כולל מתחם הספא, טמפרטורת המים בג'קוזי או בבריכה ו/או טיבם ו/או זמינותם של שירותי המלון.

6.7.12.  יתרה מכך, מובהר כי סנואופאן לא תישא באחריות ולא תזכה את הלקוח במקרה שבית המלון החליט שלא להפעיל, במתכונת המלאה או בכלל, איזה משירותיו, לרבות חדר האוכל ו/או שירות החדרים ו/או ארוחת הבוקר ו/או הספא ו/או הבריכה, בין היתר אך לא רק, בעקבות הנחיות הקשורות עם נגיף הקורונה.

 6.7.13. יובהר מפורשות כי הפעלת מיזוג האוויר ו/או החימום אינה באחריות סנואופאן וסנואופאן לא תישא באחריות כלשהי להפעלתו, גם במידה וצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. הפעלת המזגנים ו/או ההסקה הינה בשליטתם המוחלטת של בתי המלון ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי.

 6.7.14. ככלל, חדרי המלון הינם חדרים זוגיים המצוידים בשתי מיטות יחיד או במיטה כפולה. אין באפשרות סנואופאן ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד ו/או מיטה כפולה ו/או את אורך המיטה ו/או סוג המיטה ו/או מיקום החדר בבית המלון ו/או כל דרישה נוספת.

6.7.15.  במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים, יצוין כי בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, וכי לעיתים מיטה זו ו/או מיטות אלו הינן מיטות מתקפלות ו/או ספות ההופכות למיטה, וסנואופאן לא תוכל לדעת ו/או להבטיח כל דרישה העולה מכך מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

 6.7.16. ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. סנואופאן לא תבטיח את מיקום החדר עפ"י דרישות הנוסע, לרבות דרישות בעניין קומה ו/או מיקום מבוקש ו/או דרישות מסוימות נוספות (דוגמת חדרים צמודים ו/או מחוברים, חדרים הפונים לנוף, לכיוונים מסוימים, חדרים עם מרפסות וכד'). 

6.7.17.  במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, סנואופאן ו/או מי מטעמה לא יבטיחו את האירוח והלינה של נוסעים מאותה קבוצה ו/או משפחה, בבניין המרכזי ו/או באותו אגף.

 6.7.18. ככל שהחבילה שתוזמן כוללת ארוחת בוקר, יש לקחת בחשבון כי מחירי המלונות באירופה כוללים לרוב ארוחת בוקר קונטיננטלית ובסיסית. סנואופאן אינה מתחייבת כי הארוחות במלון יסופקו בחדר האוכל של המלון.

 6.7.19. ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר, ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל עבורם אישור מראש.

 6.7.20. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי ספק השירותים/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי בדרוג זהה או גבוה יותר מהמלון אותו הזמינו הנוסעים מראש. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי, חלה על הנהלת המלון ו/או ספק השירותים, וסנואופאן תהיה פטורה מכל אחריות לכך.

6.7.21.  על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכיוצ"ב.

6.7.22.  מובהר בזאת, כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד בית המלון ו/או העיירות בהן המלונות ממוקמים, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן.

6.7.23.  יובהר, כי הנוסע הוא האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק שייגרם, לרבות לחדר בית המלון ו/או לתכולתו, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של אורחיו.

6.7.24.  יש לקחת בחשבון, כי ייתכן וכתנאי לקבלת המפתחות לחדר במלון ולתחילת השימוש בו, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו ותשלום חיובים אחרים וכן דרכון או צילום דרכון.

6.8.  דירות/מלון דירות 

6.8.1.  מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים הדרושים כדי לספק לשוהים בו אווירה ביתית.

 6.8.2. סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות עשויים להשתנות ממלון דירות אחד למשנהו ומדירה לדירה, ולא ניתן להתחייב על כך מראש, ולמען הסדר הטוב הם יהיו באחריותו הבלעדית ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן שלטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה.

6.8.3.  יובהר, כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות/דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו במהלך השהות, והאחריות לכך תהיה על הנוסע בלבד. בחלק מן המלונות דירות/דירות, ניתן להזמין שירותי ניקיון תמורת תשלום לספק השירותים המקומי. עם זאת, יתכן ושירותי ניקיון כאמור לא יתאפשרו בחלק מהדירות.

 6.8.4. מחיר החבילה נקבע ע"פ מספר הנוסעים אשר ישהו באותו חדר במלון הדירות. במקרה של ביטול אחד הנוסעים או יותר, תתכן התייקרות במחיר החבילה ליתר הנוסעים, וזאת מעבר לדמי הביטול שישולמו על ידי הנוסע/ים שהודיע/ו לסנואופאן על ביטול.

6.8.5.  על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.

6.8.6.  מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד מלון הדירות, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן.

6.8.7.  הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק, לרבות לדירה ו/או לתכולתה לרבות לנזקים שייגרמו על ידי הלקוח ואורחיו.

6.8.8.  יובהר, כי ייתכן וכתנאי לקבלת החדר במלון הדירות, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו וכן דרכון או צילום דרכון.

 6.8.9. האמור בסעיף ‎6.8 זה יחול בשינויים המחויבים גם על דירות אשר אינן חלק מקומפלקס של מלון דירות, אלא הינן חלק ממבנים בעיירת הסקי.

 6.9. מס עירוני

6.9.1.  במרבית מקומות הלינה באירופה נגבה בהתאם לחוקים המקומיים באתר הסקי, מכל תייר תשלום מס או היטל עירוני או מקומי.

6.9.2.  התשלום האמור אינו כלול במחיר החבילה שמשווקת על ידי סנואופאן, הוא אינו משולם לסנואופאן, ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה.

 6.10. שירותים נוספים

6.10.1.  שירותים הניתנים במלון ו/או בעיירת הסקי, כגון: מתקני ספורט מסוימים, טיפולי יופי, בריאות וספא, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על-פי נהלי בתי המלון ו/או החברה המפעילה אותם, והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון ו/או הגוף המפעיל בלבד, מבלי שלסנואופאן תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעילות או על עלותם, לרבות במקרים בהם סנואופאן פירסמה שירותים אלו באיזה מבין פירסומיה.

 6.10.2. יובהר כי כל הפרסומים ו/או התמונות ו/או השרטוטים ו/או המפות, ככל שיופיעו בפרסומיה של סנואופאן, הם להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את סנואופאן, וסנואופאן לא תהא אחראית לגבי שלמותם ו/או נכונותם ו/או עדכונם.

6.10.3 יובהר, כי סנואופאן פטורה מכל אחריות ו/או נזק אשר ייגרם לנוסעים כתוצאה משימוש בשירותים נוספים מצד הספקים.

 6.11. השכרת ציוד גלישה

 6.11.1. לבקשת הנוסע, ניתן להשכיר באתר ציוד סקי (הכולל מגלשיים, נעליים ומקלות) או ציוד סנובורד (בורד ונעליים) וקסדה. יובהר, כי השכרת קסדה או אביזרים אחרים, נעשית ישירות מול חנות ההשכרה ואינה נכללת בעלות ההשכרה הבסיסית המוצגת על ידי סנואופאן בפרסומיה.

 6.11.2. יובהר כי הציוד המושכר בחנויות אליהם מפנה סנואופאן את לקוחותיה, הינו ברמה סטנדרטית ומקובלת באתרי הסקי, ולא בהכרח ציוד חדש. סנואופאן אינה אחראית על רמת הציוד ו/או תחזוקתו ו/או שמירתו ו/או תקלות ו/או פציעות העלולות להיגרם לנוסע ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בציוד והנוסע פוטר את סנואופאן ו/או מי מטעמה מאחריות לציוד כאמור, כך שלנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן ו/או מי מטעמה בנוגע לציוד. 

 6.11.3. סנואופאן אינה מתחייבת להחזר כספי או שדרוג הציוד לנוסעים המגיעים עם ו/או רוכשים באתר, ציוד אישי – מלא או חלקי. 

6.11.4.  יצוין, כי באחריות גולשים בעלי מידת נעליים חריגה או כאלה המבקשים ציוד חריג לתאם זאת מראש מול סנואופאן במעמד ההזמנה, ורק ככל שספק השירותים המקומי יודיע לסנואופאן שהוא לא יוכל לספק את הציוד המבוקש, אזי בטרם היציאה לחופשה, סנואופאן תזכה את הנוסע בסכום המלא ששילם הנוסע בגין הציוד המבוקש אותו לא ניתן לספק. 

 6.11.5. שעת לקיחת והחזרת הציוד הינה באחריות חנות השכרת הציוד, ועל הנוסע להתעדכן ולעקוב אחר שעות הפעילות של החנות ישירות מולה.

6.11.6.  יובהר כי ייתכן מקרה בו לקוחות יגיעו לאתר בו חנות השכרת הציוד תהיה סגורה, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור לא תקום לסנואופאן אחריות כלפי הלקוח.

 6.11.7. יובהר כי ייתכן שבעת הגעת הלקוח לחנות ההשכרה, לא יימצא במלאי החנות ציוד זהה לציוד שהוזמן, ובמקרה כאמור וככל שלא יעלה בידי החנות לספק ציוד חלופי מספק מקומי אחר, תזכה סנואופאן את הלקוח במחיר אשר נגבה ממנו בגין השכרת הציוד, והלקוח יהיה אחראי לשכור בעצמו ציוד במקום אחר בעיירת הסקי, מבלי שתהא ללקוח כל טענה כלפי סנואופאן. 

6.12.  הדרכות סקי

6.12.1.  סנואופאן מתווכת בין הנוסע לבתי ספר להדרכת סקי שבאתר. ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות אך לא רק כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג האוויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים.

 6.12.2. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.

6.12.3.  ידוע למזמין כי הדרכות הסקי מבוצעות בקבוצות פרטיות או קבוצות מרוכזות, ואין מדובר בהדרכות אישיות וכי אין סנואופאן מתחייבת על שעת תחילתו ו/או סיומו של שיעור הגלישה.

6.12.4.  מוסכם על המזמין כי סנואופאן לא תהא חייבת בהחזרת כל תשלום בגין איכות ההדרכה ו/או שעות הדרכה בלתי מנוצלות, מכל סיבה שהיא.

 6.12.5. יובהר כי קיימים אתרים בהם הדרכה מעל רמה מסוימת מצריכה תשלום לצורך הרחבת סקי פס של הגולש, והנוסע יישא בעלויות הכרוכות בכך בעצמו.

6.12.6.  יובהר כי זהות המדריכים נקבעת על ידי בתי הספר לגלישה באתר, וסנואופאן לא יכולה להתחייב לזהות המדריכים, איכותם, ניסיונם או לרמת השליטה שלהם בשפה האנגלית.

6.13 פעילויות בחירה

6.13.1.  פעילויות המוצעות למבקרים בעיירות הסקי השונות, משווקות, נמכרות ומבוצעות ע"י ספקים ומשרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, ולסנואופאן אין כל אחריות בכל הקשור להם, אף אם נתונים בגינן יפורסמו על ידי סנואופאן בפרסומיה השונים.

 6.15. שביתה

 6.15.1. הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שסנואופאן אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות החופשה אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור.

6.15.2.  בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או באמצעות סנואופאן, לספקים המתאימים. כמו-כן יש לעדכן את הנציג מטעם סנואופאן בכל מקרה כאמור.

 6.15.3. יובהר, כי במקרה של תקלה אשר לא הובאה לתשומת ליבה וטיפולה של סנואופאן, לא יתאפשר לסנואופאן ו/או מי מטעמה לנסות לסייע לנוסע.

 1. בקשות מיוחדות

 7.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של בקשה מיוחדת מצד הנוסע, תדאג סנואופאן להעביר את הבקשה לספק השירות.

7.2.  במקרה של בקשה מיוחדת אשר נכללה בהזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סנואופאן ו/או מי מטעמה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

 7.3. יובהר, כי בקשות מיוחדות, המועברות לספקים הרלוונטיים, הינן באחריות הספקים. למען הסר ספק, כל בקשה מיוחדת אשר לא התקבל בגינה אישור מראש ובכתב מסנואופאן, לא תחייב את סנואופאן ו/או את הספקים.

 7.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נוסע שבקשתו המיוחדת נענתה בשלילה יהיה זכאי לבטל את ההזמנה וללא עלות עד 24 שעות לאחר קבלת הודעתה של סנואופאן בדבר הסירוב לבקשה המיוחדת. באם לא יספק הנוסע תגובה לסנואופאן בחלוף 24 השעות האמורות, יחשב כאילו הסכים לתנאי ההזמנה ובהעדר הדרישות בבקשה המיוחדת. 

 1. קייטנות והדרכות סקי בעברית לילדים

8.1.  בנוסף להוראות הנוגעות להדרכה באתר כמפורט לעיל, מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים (מתחת לגיל 18 שנים), יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם בסיכונים הכרוכים בספורט האתגרי והנזקים העלולים להיגרם במהלך הגלישה, וידיעתם של הורי הילד כי גלישה כאמור מהווה ספורט אתגרי מסוכן.

 8.2. יובהר, כי ייתכן מצב בו קבוצת ההדרכה תהיה מעורבת מבחינת גילאי המשתתפים, מינם ורמת הגלישה של משתתפי הקבוצה.

8.3.  על הוריו של הילד המשתתף בהדרכת סקי, להביאו לנקודת המפגש שנקבעה מצויד בקסדת ראש תקנית ולדאוג לאיסוף הילד בחזרה מנקודת המפגש ובשעת המפגש, כפי שיודיע עליה מדריך קבוצת ההדרכה.

8.4.  הורה הילד מתחייב להיות זמין בשעות ההדרכה ובכל מקרה בו יבקש הילד להפסיק את ההדרכה במהלכה, מתחייב הורה הילד להגיע לכל נקודה שהיא באתר, כדי לאסוף את הילד בהקדם האפשרי. מוסכם כי במקרה כאמור, לא תהא חייבת סנואופאן בהחזרת כל תשלום בגין שעות הדרכה בלתי מנוצלות.

 8.5. סנואופאן לא תהיה אחראית על מבחר, היצע או רמת ארוחות הצהריים ככל שמוגשות במסגרת הקייטנה ו/או ההדרכה.

8.6.  סנואופאן לא תהיה אחראית על ההסעות בקייטנה ו/או ההדרכה, ואלו באחריות הספקים.

 8.7. סנואופאן שומרת לעצמה את הזכות לביטול קבוצת קייטנה במצב בו אין מינימום משתתפים אשר נקבע ע"י סנואופאן לפי שיקול דעתה.

 8.8. יובהר כי ההדרכות והקייטנות שיוצעו ללקוחות סנואופאן, מתחלקות ל- 2 רמות גלישה: רמה למתחילים ורמה למתקדמים (ולא בהכרח לפי גיל הגולשים). באחריות ההורים של הילדים הצפויים להשתתף בקייטנה/הדרכה לוודא כי רמת הגלישה של הילד שנרשם לקייטנה תואמת את רמת הקבוצה.

 1. הגלישה

9.1.  סנואופאן אינה אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים השונים, ואף לא בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות התעופה.

9.2.  למען הסדר הטוב, מובהר כי סנואופאן אינה אחראית על הגלישה באתר, ואין היא אחראית על התאמת האתר ו/או המסלולים לרבות לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים, על שעות הגלישה המותרות באתר ועל הגבלות אשר יחולו, ככל שיחולו, מכל סיבה שהיא על הגלישה וכי האחריות הבלעדית על כך הינה של הנהלת האתר.

 1. ציוד הנוסע 

 10.1. סנואופאן אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש, בין היתר אך לא רק במהלך הטיסות, ההעברות לאתר, הגלישה באתר ו/או במקום בו מאוחסן הציוד ו/או במלון או בדירה 11 עדכונים 

 11.1. נציגי סנואופאן הנמצאים באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן באמצעות מסרונים (SMS/ WHATSAPP), את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי הספקים השונים. האחריות על עדכון הפרטים האישיים של הנוסעים ומסירתם לנציג סנואופאן, חלה על הנוסע.

 11.2. במקרה שנוסע לא יהיה מודע לעדכון כאמור בפרק זה, מכל סיבה שהיא, לא תקום לו טענה כנגד סנואופאן.

 1. מיגון

12.1.  חבילת השכרת הציוד הסטנדרטית המוצעת על ידי סנואופאן, אינה כוללת ציוד מיגון.

 12.2. סנואופאן ממליצה לכל הנוסעים לגלוש עם מיגון ראש/ ישבן/ ידיים/ ברכיים/ מפרקים וכד', אשר מתאימים לגלישה וזאת ללא תלות ברמת הגלישה.

 1. חוברת סנואופאן ופרסומיה

13.1.  השירותים המופיעים בחוברת סנואופאן ובטופס ההזמנה הם באחריותם של הספקים  השונים.

13.2.  כל המידע המפורסם על ידי סנואופאן, ובפרט בטבלת נתוני אתרי הסקי שאובים מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית, וסנואופאן אינה אחראית להתאמה בין המידע הפרסומי לבין העובדות בשטח.

13.3.  הנתונים המפורטים בחוברת סנואופאן נכונים ליום הדפסת החוברת ואין סנואופאן אחראית לשינויים, תקלות או שיבושים שאירעו ו/או עלולים לקרות לאחר מכן לרבות במהלך השהות ו/או בכלל.

 13.4. מעת לעת סנואופאן תהא רשאית להציע מוצרים ושירותים שאינם מופיעים בפרסומיה הרשמיים – על הזמנות אלו ייתכן ויחולו הוראות ומגבלות נוספות מעבר לאמור בתנאים אלו.

 1. כרטיס SIM 

 14.1. סנואופאן עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM של ספקים מקומיים ו/או של ספקים ישראלים, הכוללים דקות שיחה ו/או גלישה בחו"ל.

 14.3. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM יהא באחריות הנוסע, וכי סנואופאן לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.

14.4.  חלוקת הכרטיסים תתבצע על ידי נציגי סנואופאן ועד גמר המלאי.

 1.  מחירים ושערי חיוב

15.1.  מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה.

15.2.  המחיר ייקבע עם ביצוע ואישור ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר בהתאם לדרישות ו/או התאמות, אשר יתבקשו על ידי הלקוח.

15.3.  מחיר החבילות המוצעות על ידי סנואופאן יהיה במטבע אירו, בעוד חיוב התשלום בפועל יהיה בש"ח, כאשר שער המרת המטבע לתשלום יהיה שער העברות והמחאות הגבוה של מטבע האירו אשר נקבע ביום הקודם ליום החיוב.

15.4.  יובהר בזאת כי למעט איפה שנאמר אחרת במפורש במסמך זה, תמחור החבילה הינו על בסיס החבילה הכוללת, ולא ניתן לתמחר את מרכיבי החבילה בנפרד. לפיכך, לא תשמע כלפי סנואופאן כל טענה ו/או דרישה לביצוע החזרי כספים בין היתר, במקרה בו הנוסע לא ניצל, מכל סיבה שהיא, איזה מבין מרכיבי החבילה ו/או במקרים בהם המחיר שנגבה מהנוסע במסגרת החבילה אינו זהה למחיר לו הנוסע היה זכאי לו היה מארגן את החופשה לבדו. 

 15.5. על אף האמור, יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת בין היתר, במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות הנוסעים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות ו/או ברכיבים אחרים של החבילה.

 1. התשלום והבטחתו

 16.1. פרטי כרטיס האשראי שימסור הלקוח לסנואופאן ישמשו הן לביצוע התשלום (ללקוחות המשלמים באשראי), והן כבטחון להבטחת ביצוע מלוא התשלומים המגיעים לסנואופאן /או לספקים בהתאם להזמנת הלקוח כפי שתאושר על ידי הלקוח.

16.2.  סנואופאן תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי כאמור ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח, בכל מקרה בו הלקוח יהיה חייב לסנואופאן ו/או לספקיה כספים, בין היתר, אך לא רק בגין דמי ביטול, הרחבת השירותים, ביצוע שינויים הכרוכים בתשלום, חיובים לצדדים שלישיים, חיובים שבוצעו בחסר – כגון חנויות השכרת ציוד במידה והציוד יוחזר פגום ו/או לא יוחזר בכלל (באתרים בהם השכרת ציוד הינה חלק מהחבילה) וכד'. יובהר, כי גובה החיוב של כרטיס האשראי אשר יבוצע על ידי סנואופאן כאמור, יהיה בגובה החוב של הלקוח לסנואופאן ו/או לספקיה, בהתאם לספרי הנהלת החשבונות ו/או ומסמכי סנואופאן בדבר גובה החוב כאמור, אשר יהוו ראייה לנכונות גובהו של החוב. בעצם מסירת הפרטים האמורים לסנואופאן, מאשר הנוסע כי אין ולא יהיו לו טענות בנוגע לחיובי הכרטיס בגין האמור.

 16.3. לא ניתן לעשות שימוש במסגרת ההזמנות ו/או בכל הקשור לשירותיה ולמוצריה של סנואופאן בכרטיסי אשראי שלא הונפקו על ידי תאגיד (לרבות בנק) ישראלי, וסנואופאן לא תכבד עסקאות עם כרטיסים אלו.

17 . החזרים

 17.1. החזרים שמועד ביצועם נקבע בדין, יבוצעו כאמור על ידי סנואופאן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

 17.2. לא יבוצע החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, בין היתר, כאלו שסופקו ו/או היו אמורים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישים וביניהם הספקים ולא יבוצע החזר כספי עבור שירותים שסנואופאן לא קיבלה בגינם כספים מאת אותם צדדים שלישיים לרבות הספקים.

17.3.  מבלי לגרוע מכלליות האמור ובכל מקרה אחר ו/או שונה, אזי ככל שהנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו מצד סנואופאן, יבוצע ההחזר עד 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול על ידי סנואופאן (או מועד מאוחר יותר, בכפוף להוראות הדין) ולפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע.

18 . מניין הימים

18.1.  במניין הימים המחושבים של החופשות המוזמנות על-ידי סנואופאן, יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה הינם ימים חלקיים בלבד.

 18.2. זמני היציאה מישראל וההגעה לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין סנואופאן מתחייבת להשלים את הימים במלואם.. 

 .19 חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות

 19.1. בחתימת הנוסע על טופס ההזמנה, שהתנאים המופיעים במסמך זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו, מסכים הנוסע לכל האמור בתנאים אלו ובטופס האמור.

19.2.  מוסכם בזאת, כי בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.

19.3.  במקרה שייקבע כי הוראה מהוראות מסמך זה הינה בלתי חוקית, בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לרבות באשר למשכה, היקפה הגיאוגרפי, הפעילות או הנושא הנדונים בה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של המסמך והן תעמודנה בתוקפן, במלואן וכלשונן.

19.4.  במקרה כאמור, סנואופאן תפעל על מנת ליישם את הוראות המסמך כרוחו וכלשונו, לרבות באמצעות החלפת ההוראה הבלתי חוקית, הבלתי אכיפה ו/או הבטלה כאמור, לפי העניין, בהוראה חלופית שתוצאתה ופועלה זהות בעיקרה.

19.5.  מוסכם, על ידי הנוסע, בתנאים אלו ובחתימתו בכתב על טופס ההזמנה לרכישת שירותי התיירות, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לשירותים שנרכשו מאת סנואופאן לרבות חבילת הסקי תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

 1. מעמד התנאים הכלליים

20.1.  עם ביצוע ההזמנה, לרכישת חבילת סקי ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרים או שירותים אחרים, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין סנואופאן הסכם מחייב, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.

 20.2. הצדדים מצהירים, כי עם חתימת הנוסע על טופס ההזמנה, כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים, בכתב או בעל-פה, בטלים ומבוטלים, וכי חתימת טופס ההזמנה מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע ו/או פורסמו על ידי סנואופאן, בכתב או בעל-פה.

20.3.  מוסכם בין הצדדים, כי התנאים המופעים לעיל וביחד עם אלו המופיעים בטופס ההזמנה ופרטי ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ולא קיימים תנאים אחרים מלבדם.

עודכן לאחרונה: 20/10/2022.

תנאים ואחריות
סנואופאן כיף בשלג ע.מ 305474793 (להלן: "סנואופאן") מבקשת להפנות את תשומת לב הלקוחות והמתעניינים אשר יכונו (להלן ביחד או לחוד: "הלקוחות" או "הנוסעים"), למידע להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתם, המהווה ביחד עם טופס ופרטי ההזמנה את הסכם ההתקשרות בין סנואופאן ולקוחותיה ו/או מי מטעמם. במקרה של סתירה בין המסמכים האמורים לעיל, הוראות מסמך זה יגברו למעט אם צוין באופן מפורש אחרת על ידי סנואופאן.
כללי
1.1 סנואופאן משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי והספקים השונים, בין היתר: חברות תעופה, בתי מלון, מלונות דירות, בתי דירות, בעלי דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות וחנויות להשכרת ציוד, חברות הובלה, תחבורה, ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים (להלן ביחד ולחוד: "הספקים").
1.2 לפיכך, סנואופאן לא אחראית בכל צורה שהיא לשירותים השונים לרבות אך לא רק לתקלות ו/או שיבושים ו/או עיכובים ו/או נזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצע באמצעות סנואופאן על ידי הספקים ו/או מי מטעמם.
1.3 יובהר בזאת, כי העסקה נושא ההזמנה נעשית על בסיס חבילה כוללת של שירותים, ולא ניתן להפריד אותה לרכיבים (להלן: "החבילה").
1.4 סנואופאן ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסעים כגון נזקי גוף ו/או מחלות ו/או נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסעים בקשר עם השירותים לרבות אך לא רק במהלך הטיסה ו/או שהייתם בחו"ל בין היתר עקב תאונה ו/או מעשה אלימות ו/או שוד ו/או גניבה ו/או אשפוז ו/או הריון ו/או הוצאות רפואיות ו/או אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון ו/או ביטול הטיסה בהחלטת חברת התעופה וכיו"ב.
1.5 יובהר כי ככל שיבוצעו הזמנות דרך אתר האינטרנט של סנואופאן (ולא באמצעות נציג טלפוני), אישור סופי של ההזמנה או הודעה על כך שלא ניתן להשלים את העסקה (לרבות, אך לא רק בשל זמינות מוגבלת של איזה מבין השירותים) יימסרו ללקוחות על ידי נציג סנואופאן באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בטלפון והכל לפי שיקול דעתה של סנואופאן, בהתאם לפרטים שמסר הלקוח לסנואופאן במהלך ביצוע ההזמנה. יובהר, כי עד לקבלת אישור סופי של ההזמנה מנציג סנואופאן, ההזמנה לא תחייב את סנואופאן.
1.6 יובהר, כי הזמנות שיבוצעו דרך אתר האינטרנט של סנואופאן יחשבו כעסקת מכר מרחוק רק ככל שהן עומדות בכל התנאים הקבועים לענייו זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
1.7 במקרה של מספר נוסעים (קבוצה, משפחה, חברים וכד'), תושלם ההזמנה על ידי נציג אחד מטעם הקבוצה אשר סנואופאן תתנהל מולו בלבד (להלן: "ראש הקבוצה").
סנואופאן לא תישא באחריות בכל מקרה שבו יתקיימו חילוקי דעות ו/או אי הסכמות בין חברי הקבוצה השונים. בכלל זה, ראש הקבוצה ישא באחריות במקרה של העלאת כל טענה ו/או דרישה מצד חבר בקבוצה אשר נובעת מאי הסכמה או מנתונים או אישורים שגויים שהוצגו על ידי ראש הקבוצה, וסנואופאן שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממנו שיפוי בגין כל נזק שיגרם לה.
1.8 האמור בתנאים אלו בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.
1.9 הנוסעים מאשרים, כי ידוע להם כי החברה מצלמת הן בתמונות והן בצילומי וידאו באתר ו/או בכל מקום אחר בקשר עם החופשה וכי יתכן והם יופיעו בצילומים כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם כל תצלום בכל מדיה ולכל מטרה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
1.10 כתובתה הרשומה של החברה לכל דבר ועניין, לרבות שליחת פניות ומכתבים, הינה ברחוב שיפר יעקוב 6 נתניה.
2. קבלת מסמכי נסיעה
2.1 מסמכי הנסיעה, כמפורט להלן, ישלחו לנוסע עד 3 ימים לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע שילם את התמורה המלאה בגין החבילה ו/או השירותים אותם הזמין ועמד בכל התחייבויותיו כלפי סנואופאן ו/או כלפי צדדים שלישיים.
2.2 השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה, אולם יובהר כי אי השלמת התשלום ו/או ההתחייבות כאמור, אינה פוטרת את הנוסע מהתחייבויותיו כלפי סנואופאן לרבות חובת התשלום.
2.3 באחריות הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מסנואופאן או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב ו/או הציוד וכו'), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.
3. דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי
3.1 ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לסנואופאן, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני או בטלפון, שמסירתם אושרה על ידי נציג החברה.
3.2. לעניין הזמנות שבוצעו בשלמותן דרך אתר האינטרנט של סנואופאן, ניתן יהיה למסור את הודעת הביטול דרך הלינק המתאים באתר האינטרנט.
3.3. ככל שסנואופאן תקיים מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה מכל סוג שהוא מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו הוראות תנאי הביטול במסגרת תנאים ואחריות אלו, לצד הוראות תקנון המבצע ו/או הקמפיין ו/או ההטבה בשינויים המחייבים כאשר במקרה של נסיבות מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה וכיו"ב ספציפיים שאינם באים לידי ביטוי במסגרת תנאים ואחריות אלו, יחולו הוראות התקנון הספציפיות לעניין זה.
3.4. ביטול ו/או שינוי יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט:
3.4.1. הזמנה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה. אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה, יחולו עליה דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100₪ לפי הנמוך מבניהם בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
3.4.2. בכפוף להוראות כל דין, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם נוסע שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן), רשאי הנוסע לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
3.4.3. באם ההזמנה תבוטל/תשתנה שלא בפרקי הזמן ובתנאים הנזכרים לעיל, יחולו ביחס לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת הביטול/השינוי אצל סנואופאן, כדלקמן:
*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה – 199 יורו לנוסע.
*מ-54 ימים ועד 29 ימים לפני מועד היציאה – 50% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-28 ימים ועד 15 ימים לפני מועד היציאה – 75% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-14 ימים ועד 8 ימים לפני מועד היציאה – 85% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-7 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע.
לדוגמא: נוסע אשר שילם 1,000€ עבור הזמנה ושלח הודעת ביטול שהתקבלה אצל סנואופאן 28 ימים לפני יום היציאה יחויב בדמי ביטול על סך 750€ (75%) עבור כל נוסע אשר החופשה שהוזמנה עבורו בוטלה ואת יתר 250€ יקבל חזרה לידיו.
3.5. יובהר, כי ייתכן ולדמי הביטול האמורים כאמור לעיל, תתווסף עמלת סליקה ו/או עמלת ביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה התבצעה באמצעות כרטיס אשראי.
3.6. דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בחוברת סנואופאן ו/או באתר סנואופאן הניתנים על ידי הספקים (או ספקים אחרים), ובפרט זה חבילות המותאמות כחלק מחופשה ייחודית שהורכבה בהתאמה אישית ללקוחות לפי דרישתם ו/או חבילות שאינן חלק ממלאי המוצרים אותם משווקת סנואופאן (כלומר, הזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר שווקה ונמכרה על ידי סנואופאן), הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי הספקים (לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, וללא צורך באישור נוסף של הלקוח ובמקרים של ביטול ו/או שינוי, דמי הביטול יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול ו/או השינוי.
3.7. על אף האמור לעיל, סנואופאן שומרת לעצמה את הזכות להציע חופשות ו/או רכיבים בחופשות עבורם דמי הביטול יהיו שונים, ובין היתר בהתאם למדיניות הספקים השונים, אשר אינם כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי, לרבות אך לא רק, במצב שבו ממועד ביצוע ההזמנה יגבו דמי ביטול בגובה 100% ממחיר ההזמנה שבוצעה.
3.8. במקרה של רכישה במסגרת קבוצה ו/או משפחה ו/או חברים ו/או נופש חברה, דמי הביטול ייגבו עבור כל נוסע בנפרד וללא תלות במספר הנוסעים.
3.9. במקרה שהנוסעים לא יגיעו לאתר הסקי או למלון או למלון הדירות או לטיסות במועד תחילת החופשה או שיעזבו לפני תום החופשה, מכל סיבה שהיא, הנוסעים יודיעו על כך מידית לסנואופאן ובכל מקרה כאמור לא תהא סנואופאן חייבת להחזיר ללקוחות את התשלום ו/או חלק ממנו.
3.10. יובהר, כי במקרים בהם הנוסעים לא יגיעו לאתר הסקי או למלון הדירות או לטיסות כאמור לעיל, יתכן ויידרשו לשלם תשלום נוסף לספקים והכל על פי התנאים שייקבעו על ידי הספקים מעת לעת.
3.11. ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.
3.12. מודגש בזאת, כי תיקון פרטי הכרטיס, לרבות שינוי שם נוסע ו/או איות שגוי מצד הנוסע לפני ו/או לאחר הכרטוס יחויב בתוספת תשלום של כ-100 יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות ספק השירותים), מאחר שייחשב כשינוי בחברת התעופה וזאת בהתאם לנהליה.
3.13. בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי נוספים לספקים על פי תנאי הספקים, כפי שייקבעו מעת לעת.
3.14. יובהר, כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים, על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או בעזרת נציגי סנואופאן, לספקים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שיינתן לנוסע.
3.15. סנואופאן לא תהא אחראית לביצוע כל החזר כספי ו/או תישא באחריות כלפי נוסע בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות הבאות:
3.15.1. מקרה בו חובת בידוד חלה על נוסע מכל סיבה שהיא, בישראל או במדינת היעד, ללא תלות במועד בו תתקבל הודעה על חובת הבידוד;
3.15.2. מקרה בו נוסע נמצא חיובי לנגיף מסוג קורונה, לפני הטיסה ו/או במהלך השהייה באתר.
3.16. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האמור בסעיף 3.15 לעיל יחול ביחס לכל הזמנה, בין אם הנוסע בחר לבטל אותה בגין איזו מהנסיבות הקבועות לעיל, ואף אם התקיימה איזו מהנסיבות במהלך שהותו ביעד, ולפיכך הנוסע בחר לקצר את החופשה ו/או לשנות אותה ו/או להאריך אותה.
3.17. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות, בישראל ו/או במדינת היעד, לא ניתן יהיה לקיים את החופשה, לרבות בעקבות איסור יציאה מישראל ו/או איסור כניסת ישראלים למדינת היעד ו/או סגירת האתר למבקרים, סנואופאן שומרת לעצמה את הזכות להציע לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לזמינות בתי המלון והספקים השונים, אפשרות לשנות את ההזמנה לחופשה בעלות דומה לזו ששילם הנוסע עבור ההזמנה המקורית במדינה אחרת, או לחלופין תזכה אותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחה עתידית שלא תעלה על גובה הסכום ששולם על ידו לביצוע ההזמנה המקורית, לרכישת מגוון חופשות סנואופאן, למימוש בעונת הגלישה הבאה. יובהר, כי בכל מקרה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי במקרה האמור.
3.18. יובהר, כי על הנוסע חלה האחריות הבלעדית לעקוב אחר ההנחיות המתעדכנות על ידי הרשויות, חברות התעופה והספקים השונים בין היתר לעניין נגיף מסוג קורונה.
3.19. בשל העובדה כי הספקים, ובפרט זה חברות התעופה טרם פרסמו את התנאים המלאים לעונת 2022-23, ובין היתר את שעות ו/או יעדי הטיסות, עשויים להתעדכן חלק ממרכיבי החופשה ובתוך כך: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או חברת התעופה ו/או שעות הטיסה ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה. ככל שיחולו עדכונים כאמור, סנואופאן תעדכן את הלקוחות, והמזמין נותן מראש את הסכמתו למציאת החלופה הקרובה ביותר למרכיב ההזמנה שהשתנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של סנואופאן.
3.20. למען הסר ספק יודגש, כי סנואופאן איננה אחראית להנחיות הנקבעות על ידי הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר עם היציאה מישראל והחזרה אליה לאחר התחסנות מפני נגיף הקורונה ו/או נושאי הבידוד בישראל ובמדינת היעד ו/או וחובת ביצוע בדיקות קורונה בישראל ובמדינת היעד. מבלי לגרוע מכל האמור במסמך זה, יובהר כי סנואופאן לא תישא באחריות עבור נוסע שניזוק כתוצאה משינוי באיזו מן ההנחיות כאמור ו/או כתוצאה מכך שלא היה מודע לאיזו מן ההנחיות שנקבעו.
4. ביטוח
4.1. למען הסר ספק יובהר, כי רכישה דרך סנואופאן לא מהווה ביטוח לחופשה, ועל הנוסעים חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיהם ורצונותיהם, לרבות ביטוח אישי, ביטוח נסיעות, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי, ביטוח אקסטרים, ביטוח סיכוני ביטול העסקה לרבות הרחבות לעניין שינוי הנחיות ונגיף הקורונה, וביטוח מטען וציוד.
4.2. למען הסדר הטוב, יובהר, כי סנואופאן אינה חברת ביטוח ואינה משמשת כסוכן ביטוח, ולכן ככל שהנוסע יבקש לרכוש לעצמו כיסוי ביטוחי, הנוסע מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי סנואופאן ו/או מי מטעמה לגבי אי קיום הכיסוי הביטוחי, בין היתר עקב אי עמידה בדרישות חברת הביטוח המבטחת ותנאיה.
4.3. לתשומת לב הנוסעים, לידיעת סנואופאן, במרבית המקרים, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחופשה ו/או בסמוך למועד ביצוע ההזמנה, ולאחר מכן לא תתכן הפקת פוליסה.
4.4. לידיעת סנואופאן, מקובל לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך נסיעתו, בין היתר אך לא רק, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סנואופאן. למען הסר ספק, אין מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם סנואופאן, ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח שלו.
4.5. יובהר, כי אין באמור בסעיף 4 זה או בכל פרסום שישלח על ידי סנואופאן בכדי להוות תיווך בין לקוחות סנואופאן לבין חברות ביטוח כלשהן, וההחלטה לרכוש פוליסת ביטוח נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.
5. כוח עליון
5.1. סנואופאן תהא פטורה מאחריות, ולא תישא בכל אחריות ובפרט זה תהא משוחררת ממילוי התחייבויותיה הקבועות במסמך זה, כולן או חלקן, אם מילוי אחר התחייבויות אלה לא יהיה אפשרי באופן חלקי או מלא או שיימנע באופן ישיר או עקיף, והכל כתוצאה מנסיבות כלשהן של כוח עליון. סנואופאן תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות ו/או לשנות ו/או לעכב את השירותים, כולם או חלקם, ככל שמדובר באירוע כוח עליון אשר לפי דעתה של סנואופאן, הינו זמני בלבד. למען הסדר הטוב, במקרים כאמור, לא יהיה זכאי הנוסע להחזר כספים ששולמו על ידו לסנואופאן.
5.2. לנוסע ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן ביחס לאי מילוי התחייבויותיה ו/או לביצוע ההתחייבויות באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל שאלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.
5.3.סנואופאן לא תהא מחויבת להשיב לנוסע את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מהספקים לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.
5.4. לעניין מסמך זה, "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של סנואופאן ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של סנואופאן ו/או מי מהספקים למלא אחר התחייבויותיהם כלפי הלקוח לרבות אך לא רק, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות (לרבות קורונה), מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות, החלטות רשויות לאומיות לרבות הגבלות רגולטוריות בין אם בישראל או במדינה בה צפויה להתקיים החופשה ו/או הנוגעת לחבילה ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של סנואופאן ו/או ספק השירותים, בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.
5.5. סנואופאן ממליצה לנוסעים לרכוש ביטוח אישי נרחב, בין השאר אשר המכסה את האירועים המתוארים לעיל ואת הנזקים שעלולים להיגרם בעקבותיהם לנוסע, במקרה בו סנואופאן ו/או הספקים ו/או הנוסע עצמו יהיו מעוניינים לבטל או לדחות את החופשה.
5.6. בכפוף להוראות כל דין, סנואופאן שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל טיסה (לרבות שינוי חברת התעופה ו/או יעד הטיסה ו/או שעות הטיסה) ו/או חבילה ו/או שירות (או חלק מהם) במידה ומספר הנוסעים ו/או הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר או השירות אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות שינויים שאינם בשליטה של סנואופאן ו/או במקרים של כוח עליון. כמו כן עומדת לסנואופאן הזכות לבטל ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או לדחות מועד ביצועו של שירות ו/או מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, במוצר ו/או שירות אחרים, בין היתר, בעקבות טעות קולמוס, בין אם במחיר ובין אם בתיאור המוצר ו/או בעקבות תקלה טכנית או כל תקלה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. הספקים
6.1. התייצבות לטיסות
6.1.1. ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את תהליך היציאה מאותה מדינה.
6.1.2. סנואופאן לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאי עמידתו בנהלי חברות התעופה לרבות איחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה, ובפרט זה במקרים של עיכובים שנגרמים ממזג אוויר, סגירת כבישים, עומסי תנועה וכיוצ"ב.
6.1.3. לתשומת לב הנוסעים, לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת סנואופאן.
6.1.4. למען הסר ספק, מובהר כי ההתייצבות להסעות לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.
6.1.5. על הנוסע חלה האחריות להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, טלפונית מול חברת התעופה, או באתר האינטרנט של חברת התעופה ו/או באתר האינטרנט של שדה התעופה ממנו הטיסה צפויה להמריא, וזאת כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן בנוגע להמראת הטיסה מישראל והן בנוגע להמראת הטיסה בחזרה לישראל.
6.2. שדות תעופה
6.2.1. סנואופאן אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם.
6.2.2. יובהר, כי בכל מקרה של הנחיות ו/או הגבלות רגולטוריות של הרשויות ו/או שינוי מדיניות ו/או תנאים ו/או כללים ו/או נהלים לרבות בקשר עם התפרצות מגפה מכל סוג שהוא ובכלל זה, גם התפרצות נגיף מסוג קורונה (להלן ביחד: "ההנחיות") מצד הרשויות ו/או שדות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות כפי שיקבעו מעת לעת לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן ו/או מי מטעמה.
6.3. דרכון וויזות
6.3.1. באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ובויזה/אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד. על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. על הנוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את החוקים והכללים הנהוגים במדינת היעד, בין היתר ביחס למשך השהייה הצפויה שלו מחוץ לישראל בכלל, ובמדינת היעד בפרט. סנואופאן תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע ו/או מי מטעמו ביחס לכל מעשה ו/או מחדל של הנוסע, ככל שאלו יעמדו בניגוד לחוקים ו/או הכללים הנהוגים במדינת היעד.
6.3.2. יובהר, כי לנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן בקשר עם האמור. באם הנוסע מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני סנואופאן, אולם, בכפוף להוראות הדין, היציאה והכניסה לישראל יעשו על-ידי הנוסע באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.
6.4. טיסות
6.4.1. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי המוביל האווירי וחברות התעופה.
6.4.2. יובהר, כי יתכנו שינויים בלוח זמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות.
6.4.3 שעות הטיסות הנמסרות על ידי סנואופאן (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לסנואופאן, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולסנואופאן לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
6.4.4. מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ועל הנוסע לוודא את מועדי ומסלולי הטיסות .
6.4.5. למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם התנאים המחייבים את חברות התעופה.
6.4.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין מניעה כי הנוסע יעשה שימוש בכל סעד בדין כנגד הספקים בגין השינוי.
6.4.7. הארוחות במטוס (ככל ותהיינה) מוגשות על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה. ככל וישנן בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות שתוגשנה בטיסה (בקשה לארוחה כשרה/צמחונית/טבעונית/ללא גלוטן וכיו"ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד וסנואופאן אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-אספקתה של ההזמנה ו/או אי היענות לאילו מהבקשות. תשומת לבכם כי ישנן טיסות בהם הגשת משקאות וארוחות, לרבות חטיפים, כרוכה בתשלום.
6.4.8 כרטיס טיסה לתינוק מיועד לתינוקות עד גיל שנתיים.
6.4.9. במקרה בו מי מהנוסעים שעבורם נרכשה חבילה לא יופיע לטיסת הלוך (היוצאת מישראל), זכותו של אותו אדם לעלות על הטיסה חזרה לישראל תבוטל באופן אוטומטי על ידי חברת התעופה, מבלי שיהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי מחברת התעופה ו/או מסנואופאן, והדבר עלול להוביל לחיובים נוספים.
6.4.10. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירותים בלבד – ובאחריות הנוסע לבדוק נושאים אלו מראש ולפעול על פי המדיניות כאמור.
6.4.11. הנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סנואופאן באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מציוד אשר הנוסע לא הורשה להעלות לטיס ו/או לנזק שנגרם לציוד שהעלה לטיסה.
6.4.122. יובהר, כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן.
6.5. העברות
6.5.1. העברות יבשתיות מתבצעות על ידי חברות מקומיות, וסנואופאן אינה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם ו/או נגרם על ידי מוביל יבשתי.
6.5.2. יש לשים לב, כי זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי ובחזרה מהם, עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר ו/או גורמים בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של סנואופאן, ולכן לסנואופאן לא תהא כל אחריות ישירה או עקיפה בגינן.
6.6. השכרת רכב
6.6.1. לבקשת הנוסע, סנואופאן תבצע עבור הנוסע הזמנה של רכב מחברת השכרה, ויש להפנות כל תלונה ו/או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין, אל חברת ההשכרה ולסנואופאן לא תהיה כל אחריות בקשר עם הרכב כאמור.
6.6.2. סנואופאן תזמין עבור הנוסע רכב מהסוג שיבחר, מחברת ההשכרה, ותספק לנוסע את שוברי ההזמנה וההשכרה המתאימים (להלן: "שוברי ההזמנה") והכול כפי שיסוכם וייחתם בהזמנת הנוסע.
6.6.3. סנואופאן אינה אחראית לזמינותו של רכב מדגם מסוים ו/או תקינות כלי הרכב ו/או זמינות נציגי חברת ההשכרה בשדות התעופה ו/או במוקדי השירות הטלפוני ו/או מתן שירותי גרר ותיקוני דרך ו/או מצב הכבישים המובילים לאתר הסקי ו/או התמצאות הנוסע בדרכים ו/או מיומנות הנהיגה של הנוסע ו/או תנאי מזג האוויר ו/או כל הוצאה כספית הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מן השימוש ברכב.
6.6.4. תנאי השכרת הרכב ושירותים נוספים יהיו בכפוף לתנאי השוברים המונפקים ע"י הספקים וחברות השכרת הרכב עצמן.
6.6.5. יובהר, כי יתכן ויהיה צורך בשימוש בצמיגי חורף, שרשראות שלג, גגון, ציוד ניווט GPS, ו/או כל ציוד נוסף, אשר יהיה כרוך בעלות כספית נוספת אותן ישלם ישירות לחברת ההשכרה. סנואופאן ממליצה לנוסעים לברר את העלות כספית האמורה לעיל מראש ולפני החופשה.
6.6.6. מובא בזאת לידיעת הלקוחות, כי בחלק מן המדינות נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום לצורך השכרת רכב. גילאים אלו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם טרם ביצוע ההזמנה. האחריות לכך מוטלת על הנוסע בלבד.
6.6.7. מובהר בזאת, כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות השכרת הרכב, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן.
6.6.8. שובר ההשכרה תקף לתחנת ההשכרה בלבד, תאריך ושעת לקיחת הרכב יצוינו על גב שובר ההשכרה מראש. בגין כל שינוי שיתבצע, יונפק שובר חדש. יובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.
6.6.9. במעמד ההשכרה בחו"ל, על הנוסע להציג את שובר השכרת הרכב, כרטיס אשראי (שהונפק על ידי חברה/בנק ישראלי) בינ"ל לעירבון ורישיון נהיגה בינ"ל תקף.
6.6.10. מומלץ להצטייד במספר הטלפון של מלווה סנואופאן באתר, ככל שקיים, או לחילופין באחראי אזורי מבעוד מועד ולעדכנו בכל בעיה המתעוררת בדרך אל אתר הסקי. את מספר הטלפון ניתן להשיג משירות הלקוחות של סנואופאן.
6.6.11. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית על ההגעה לבית המלון/מלון הדירות בשעה סבירה, כאשר קבלת המלון מאוישת, מוטלת על הנוסע בלבד ולנוסע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סנואופאן בכל מקרה בו יחולו עיכובים ו/או יגרמו לנוסע נזקים בשל הגעתו המאוחרת.
6.6.14 באחריות הנוסע להחזיר את הרכב, בהתאם לתנאי חברת ההשכרה, ובפרט זה, בשים לב למיקום, לשעה, מצב הרכב, כמות הדלק וכיו"ב.
6.7 בתי מלון
6.7.1. ברוב המדינות, הכניסה לחדרי בתי המלון (צ'ק-אין) מתבצעת החל מהשעה 14:00, ופינוי החדרים (צ'ק-אאוט) מתבצע עד השעה 12:00 בצהריים.
6.7.2. במקרה בו שינויים בזמני הטיסות (לרבות הקדמתן) או ביטולן ייגרמו לנוסע להיזקק לשהות נוספת או לחלופין, להפסד יום/ימים במלון המוזמן, סנואופאן לא תישא בעלות ההפסד ו/או תוספת תשלום ששולמה על ידי הנוסע, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסנואופאן ו/או מי מטעמה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הקיימות לנוסע, ככל שקיימות, מול חברת התעופה.
6.7.3. כמו כן, במקרה בו איחורים בטיסות ייגרמו לנוסע להפסד ארוחות או שירות אחר במלון המוזמן, לא תישא סנואופאן בעלות ההפסד, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסנואופאן.
6.7.4. מחיר החבילה לנוסע הוא עבור יחיד בחדר המוזמן במלון, ומותנה במספר הנוסעים השוהים בחדר. היה ולאחר ביצוע ההזמנה יהיה שינוי במספר הנוסעים בחדר ו/או במספר החדרים המיועדים לאותה קבוצה/משפחה, מכל סיבה שהיא, מחיר החבילה לנוסע ישתנה בהתאם, וסנואופאן תהא רשאית לחייב את הנוסעים בהפרשים הנובעים מכך.
6.7.5. מובהר בזאת, כי במרבית המקרים, ההזמנות לבתי המלון נעשות על בסיס חדר זוגי או חדר יחיד, ולעיתים חדר לשלושה (לרבות שניים וילד). בכלל זה, מובהר כי במקרה של חבילה לקבוצה בה הוזמן יותר מחדר אחד במלון, חלוקת הנוסעים בין החדרים תיעשה על ידי בית המלון באופן עצמאי, מבלי שסנואופאן תישא בכל אחריות לכך.
6.7.6. היה ומכל סיבה שהיא, תבוטל הזמנה מצד נוסעים בקבוצה כך שבהתאם לחלוקת החדרים שנעשתה על ידי המלון כאמור לעיל, המלון ביטל הזמנה של חדר, הרי שהנוסעים לא יהיו זכאים לכל החזר כספי בגין החדר שהוזמן ולא נעשה בו שימוש.
6.7.7. רמת בתי המלון ודירוגם נקבעים ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה.
6.7.8. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם שירותים עונתיים ואינם ניתנים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק את מתן השירותים האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה לסנואופאן כל אחריות בנוגע לכך.
6.7.9. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים כגון: סאונה, חדר כושר, בריכה, מגבות בבריכה וכדומה. למען הסר ספק, עלויות אלו אינן כלולות במחיר החבילה אותה משווקת סנואופאן.
6.7.10. סנואופאן אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, לרבות במתקני המלון, והנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סנואופאן באשר למטרד אשר נגרם לו כאמור עקב נסיבות כאמור.
6.7.11. סנואופאן אינה אחראית להפעלה היומיומית של שירותי המלון, לרבות תקינות מערכותיו כולל מתחם הספא, טמפרטורת המים בג'קוזי או בבריכה ו/או טיבם ו/או זמינותם של שירותי המלון.
6.7.12. יתרה מכך, מובהר כי סנואופאן לא תישא באחריות ולא תזכה את הלקוח במקרה שבית המלון החליט שלא להפעיל, במתכונת המלאה או בכלל, איזה משירותיו, לרבות חדר האוכל ו/או שירות החדרים ו/או ארוחת הבוקר ו/או הספא ו/או הבריכה, בין היתר אך לא רק, בעקבות הנחיות הקשורות עם נגיף הקורונה.
6.7.13. יובהר מפורשות כי הפעלת מיזוג האוויר ו/או החימום אינה באחריות סנואופאן וסנואופאן לא תישא באחריות כלשהי להפעלתו, גם במידה וצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. הפעלת המזגנים ו/או ההסקה הינה בשליטתם המוחלטת של בתי המלון ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי.
6.7.14. ככלל, חדרי המלון הינם חדרים זוגיים המצוידים בשתי מיטות יחיד או במיטה כפולה. אין באפשרות סנואופאן ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד ו/או מיטה כפולה ו/או את אורך המיטה ו/או סוג המיטה ו/או מיקום החדר בבית המלון ו/או כל דרישה נוספת.
6.7.15. במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים, יצוין כי בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, וכי לעיתים מיטה זו ו/או מיטות אלו הינן מיטות מתקפלות ו/או ספות ההופכות למיטה, וסנואופאן לא תוכל לדעת ו/או להבטיח כל דרישה העולה מכך מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.
6.7.16. ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. סנואופאן לא תבטיח את מיקום החדר עפ"י דרישות הנוסע, לרבות דרישות בעניין קומה ו/או מיקום מבוקש ו/או דרישות מסוימות נוספות (דוגמת חדרים צמודים ו/או מחוברים, חדרים הפונים לנוף, לכיוונים מסוימים, חדרים עם מרפסות וכד').
6.7.17. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, סנואופאן ו/או מי מטעמה לא יבטיחו את האירוח והלינה של נוסעים מאותה קבוצה ו/או משפחה, בבניין המרכזי ו/או באותו אגף.
6.7.18. ככל שהחבילה שתוזמן כוללת ארוחת בוקר, יש לקחת בחשבון כי מחירי המלונות באירופה כוללים לרוב ארוחת בוקר קונטיננטלית ובסיסית. סנואופאן אינה מתחייבת כי הארוחות במלון יסופקו בחדר האוכל של המלון.
6.7.19. ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר, ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל עבורם אישור מראש.
6.7.20. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי ספק השירותים/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי בדרוג זהה או גבוה יותר מהמלון אותו הזמינו הנוסעים מראש. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי, חלה על הנהלת המלון ו/או ספק השירותים, וסנואופאן תהיה פטורה מכל אחריות לכך.
6.7.21. על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכיוצ"ב.
6.7.22. מובהר בזאת, כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד בית המלון ו/או העיירות בהן המלונות ממוקמים, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן.
6.7.23. יובהר, כי הנוסע הוא האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק שייגרם, לרבות לחדר בית המלון ו/או לתכולתו, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של אורחיו.
6.7.24. יש לקחת בחשבון, כי ייתכן וכתנאי לקבלת המפתחות לחדר במלון ולתחילת השימוש בו, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו ותשלום חיובים אחרים וכן דרכון או צילום דרכון.
6.8. דירות/מלון דירות
6.8.1. מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים הדרושים כדי לספק לשוהים בו אווירה ביתית.
6.8.2. סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות עשויים להשתנות ממלון דירות אחד למשנהו ומדירה לדירה, ולא ניתן להתחייב על כך מראש, ולמען הסדר הטוב הם יהיו באחריותו הבלעדית ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן שלטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה.
6.8.3. יובהר, כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות/דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו במהלך השהות, והאחריות לכך תהיה על הנוסע בלבד. בחלק מן המלונות דירות/דירות, ניתן להזמין שירותי ניקיון תמורת תשלום לספק השירותים המקומי. עם זאת, יתכן ושירותי ניקיון כאמור לא יתאפשרו בחלק מהדירות.
6.8.4. מחיר החבילה נקבע ע"פ מספר הנוסעים אשר ישהו באותו חדר במלון הדירות. במקרה של ביטול אחד הנוסעים או יותר, תתכן התייקרות במחיר החבילה ליתר הנוסעים, וזאת מעבר לדמי הביטול שישולמו על ידי הנוסע/ים שהודיע/ו לסנואופאן על ביטול.
6.8.5. על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
6.8.6. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד מלון הדירות, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן.
6.8.7. הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק, לרבות לדירה ו/או לתכולתה לרבות לנזקים שייגרמו על ידי הלקוח ואורחיו.
6.8.8. יובהר, כי ייתכן וכתנאי לקבלת החדר במלון הדירות, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו וכן דרכון או צילום דרכון.
6.8.9. האמור בסעיף ‎6.8 זה יחול בשינויים המחויבים גם על דירות אשר אינן חלק מקומפלקס של מלון דירות, אלא הינן חלק ממבנים בעיירת הסקי.
6.9. מס עירוני
6.9.1. במרבית מקומות הלינה באירופה נגבה בהתאם לחוקים המקומיים באתר הסקי, מכל תייר תשלום מס או היטל עירוני או מקומי.
6.9.2. התשלום האמור אינו כלול במחיר החבילה שמשווקת על ידי סנואופאן, הוא אינו משולם לסנואופאן, ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה.
6.10. שירותים נוספים
6.10.1. שירותים הניתנים במלון ו/או בעיירת הסקי, כגון: מתקני ספורט מסוימים, טיפולי יופי, בריאות וספא, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על-פי נהלי בתי המלון ו/או החברה המפעילה אותם, והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון ו/או הגוף המפעיל בלבד, מבלי שלסנואופאן תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעילות או על עלותם, לרבות במקרים בהם סנואופאן פירסמה שירותים אלו באיזה מבין פירסומיה.
6.10.2. יובהר כי כל הפרסומים ו/או התמונות ו/או השרטוטים ו/או המפות, ככל שיופיעו בפרסומיה של סנואופאן, הם להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את סנואופאן, וסנואופאן לא תהא אחראית לגבי שלמותם ו/או נכונותם ו/או עדכונם.
6.10.3 יובהר, כי סנואופאן פטורה מכל אחריות ו/או נזק אשר ייגרם לנוסעים כתוצאה משימוש בשירותים נוספים מצד הספקים.
6.11. השכרת ציוד גלישה
6.11.1. לבקשת הנוסע, ניתן להשכיר באתר ציוד סקי (הכולל מגלשיים, נעליים ומקלות) או ציוד סנובורד (בורד ונעליים) וקסדה. יובהר, כי השכרת קסדה או אביזרים אחרים, נעשית ישירות מול חנות ההשכרה ואינה נכללת בעלות ההשכרה הבסיסית המוצגת על ידי סנואופאן בפרסומיה.
6.11.2. יובהר כי הציוד המושכר בחנויות אליהם מפנה סנואופאן את לקוחותיה, הינו ברמה סטנדרטית ומקובלת באתרי הסקי, ולא בהכרח ציוד חדש. סנואופאן אינה אחראית על רמת הציוד ו/או תחזוקתו ו/או שמירתו ו/או תקלות ו/או פציעות העלולות להיגרם לנוסע ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בציוד והנוסע פוטר את סנואופאן ו/או מי מטעמה מאחריות לציוד כאמור, כך שלנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן ו/או מי מטעמה בנוגע לציוד.
6.11.3. סנואופאן אינה מתחייבת להחזר כספי או שדרוג הציוד לנוסעים המגיעים עם ו/או רוכשים באתר, ציוד אישי – מלא או חלקי.
6.11.4. יצוין, כי באחריות גולשים בעלי מידת נעליים חריגה או כאלה המבקשים ציוד חריג לתאם זאת מראש מול סנואופאן במעמד ההזמנה, ורק ככל שספק השירותים המקומי יודיע לסנואופאן שהוא לא יוכל לספק את הציוד המבוקש, אזי בטרם היציאה לחופשה, סנואופאן תזכה את הנוסע בסכום המלא ששילם הנוסע בגין הציוד המבוקש אותו לא ניתן לספק.
6.11.5. שעת לקיחת והחזרת הציוד הינה באחריות חנות השכרת הציוד, ועל הנוסע להתעדכן ולעקוב אחר שעות הפעילות של החנות ישירות מולה.
6.11.6. יובהר כי ייתכן מקרה בו לקוחות יגיעו לאתר בו חנות השכרת הציוד תהיה סגורה, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור לא תקום לסנואופאן אחריות כלפי הלקוח.
6.11.7. יובהר כי ייתכן שבעת הגעת הלקוח לחנות ההשכרה, לא יימצא במלאי החנות ציוד זהה לציוד שהוזמן, ובמקרה כאמור וככל שלא יעלה בידי החנות לספק ציוד חלופי מספק מקומי אחר, תזכה סנואופאן את הלקוח במחיר אשר נגבה ממנו בגין השכרת הציוד, והלקוח יהיה אחראי לשכור בעצמו ציוד במקום אחר בעיירת הסקי, מבלי שתהא ללקוח כל טענה כלפי סנואופאן.
6.12. הדרכות סקי
6.12.1. סנואופאן מתווכת בין הנוסע לבתי ספר להדרכת סקי שבאתר. ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות אך לא רק כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג האוויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים.
6.12.2. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי סנואופאן, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.
6.12.3. ידוע למזמין כי הדרכות הסקי מבוצעות בקבוצות פרטיות או קבוצות מרוכזות, ואין מדובר בהדרכות אישיות וכי אין סנואופאן מתחייבת על שעת תחילתו ו/או סיומו של שיעור הגלישה.
6.12.4. מוסכם על המזמין כי סנואופאן לא תהא חייבת בהחזרת כל תשלום בגין איכות ההדרכה ו/או שעות הדרכה בלתי מנוצלות, מכל סיבה שהיא.
6.12.5. יובהר כי קיימים אתרים בהם הדרכה מעל רמה מסוימת מצריכה תשלום לצורך הרחבת סקי פס של הגולש, והנוסע יישא בעלויות הכרוכות בכך בעצמו.
6.12.6. יובהר כי זהות המדריכים נקבעת על ידי בתי הספר לגלישה באתר, וסנואופאן לא יכולה להתחייב לזהות המדריכים, איכותם, ניסיונם או לרמת השליטה שלהם בשפה האנגלית.
6.13 פעילויות בחירה
6.13.1. פעילויות המוצעות למבקרים בעיירות הסקי השונות, משווקות, נמכרות ומבוצעות ע"י ספקים ומשרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, ולסנואופאן אין כל אחריות בכל הקשור להם, אף אם נתונים בגינן יפורסמו על ידי סנואופאן בפרסומיה השונים.
6.15. שביתה
6.15.1. הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שסנואופאן אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות החופשה אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור.
6.15.2. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או באמצעות סנואופאן, לספקים המתאימים. כמו-כן יש לעדכן את הנציג מטעם סנואופאן בכל מקרה כאמור.
6.15.3. יובהר, כי במקרה של תקלה אשר לא הובאה לתשומת ליבה וטיפולה של סנואופאן, לא יתאפשר לסנואופאן ו/או מי מטעמה לנסות לסייע לנוסע.
7. בקשות מיוחדות
7.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של בקשה מיוחדת מצד הנוסע, תדאג סנואופאן להעביר את הבקשה לספק השירות.
7.2. במקרה של בקשה מיוחדת אשר נכללה בהזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סנואופאן ו/או מי מטעמה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
7.3. יובהר, כי בקשות מיוחדות, המועברות לספקים הרלוונטיים, הינן באחריות הספקים. למען הסר ספק, כל בקשה מיוחדת אשר לא התקבל בגינה אישור מראש ובכתב מסנואופאן, לא תחייב את סנואופאן ו/או את הספקים.
7.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נוסע שבקשתו המיוחדת נענתה בשלילה יהיה זכאי לבטל את ההזמנה וללא עלות עד 24 שעות לאחר קבלת הודעתה של סנואופאן בדבר הסירוב לבקשה המיוחדת. באם לא יספק הנוסע תגובה לסנואופאן בחלוף 24 השעות האמורות, יחשב כאילו הסכים לתנאי ההזמנה ובהעדר הדרישות בבקשה המיוחדת.
8. קייטנות והדרכות סקי בעברית לילדים
8.1. בנוסף להוראות הנוגעות להדרכה באתר כמפורט לעיל, מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים (מתחת לגיל 18 שנים), יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם בסיכונים הכרוכים בספורט האתגרי והנזקים העלולים להיגרם במהלך הגלישה, וידיעתם של הורי הילד כי גלישה כאמור מהווה ספורט אתגרי מסוכן.
8.2. יובהר, כי ייתכן מצב בו קבוצת ההדרכה תהיה מעורבת מבחינת גילאי המשתתפים, מינם ורמת הגלישה של משתתפי הקבוצה.
8.3. על הוריו של הילד המשתתף בהדרכת סקי, להביאו לנקודת המפגש שנקבעה מצויד בקסדת ראש תקנית ולדאוג לאיסוף הילד בחזרה מנקודת המפגש ובשעת המפגש, כפי שיודיע עליה מדריך קבוצת ההדרכה.
8.4. הורה הילד מתחייב להיות זמין בשעות ההדרכה ובכל מקרה בו יבקש הילד להפסיק את ההדרכה במהלכה, מתחייב הורה הילד להגיע לכל נקודה שהיא באתר, כדי לאסוף את הילד בהקדם האפשרי. מוסכם כי במקרה כאמור, לא תהא חייבת סנואופאן בהחזרת כל תשלום בגין שעות הדרכה בלתי מנוצלות.
8.5. סנואופאן לא תהיה אחראית על מבחר, היצע או רמת ארוחות הצהריים ככל שמוגשות במסגרת הקייטנה ו/או ההדרכה.
8.6. סנואופאן לא תהיה אחראית על ההסעות בקייטנה ו/או ההדרכה, ואלו באחריות הספקים.
8.7. סנואופאן שומרת לעצמה את הזכות לביטול קבוצת קייטנה במצב בו אין מינימום משתתפים אשר נקבע ע"י סנואופאן לפי שיקול דעתה.
8.8. יובהר כי ההדרכות והקייטנות שיוצעו ללקוחות סנואופאן, מתחלקות ל- 2 רמות גלישה: רמה למתחילים ורמה למתקדמים (ולא בהכרח לפי גיל הגולשים). באחריות ההורים של הילדים הצפויים להשתתף בקייטנה/הדרכה לוודא כי רמת הגלישה של הילד שנרשם לקייטנה תואמת את רמת הקבוצה.
9. הגלישה
9.1. סנואופאן אינה אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים השונים, ואף לא בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות התעופה.
9.2. למען הסדר הטוב, מובהר כי סנואופאן אינה אחראית על הגלישה באתר, ואין היא אחראית על התאמת האתר ו/או המסלולים לרבות לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים, על שעות הגלישה המותרות באתר ועל הגבלות אשר יחולו, ככל שיחולו, מכל סיבה שהיא על הגלישה וכי האחריות הבלעדית על כך הינה של הנהלת האתר.
10. ציוד הנוסע
10.1. סנואופאן אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש, בין היתר אך לא רק במהלך הטיסות, ההעברות לאתר, הגלישה באתר ו/או במקום בו מאוחסן הציוד ו/או במלון או בדירה


11 עדכונים
11.1. נציגי סנואופאן הנמצאים באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן באמצעות מסרונים (SMS/ WHATSAPP), את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי הספקים השונים. האחריות על עדכון הפרטים האישיים של הנוסעים ומסירתם לנציג סנואופאן, חלה על הנוסע.
11.2. במקרה שנוסע לא יהיה מודע לעדכון כאמור בפרק זה, מכל סיבה שהיא, לא תקום לו טענה כנגד סנואופאן.
12. מיגון
12.1. חבילת השכרת הציוד הסטנדרטית המוצעת על ידי סנואופאן, אינה כוללת ציוד מיגון.
12.2. סנואופאן ממליצה לכל הנוסעים לגלוש עם מיגון ראש/ ישבן/ ידיים/ ברכיים/ מפרקים וכד', אשר מתאימים לגלישה וזאת ללא תלות ברמת הגלישה.
13. חוברת סנואופאן ופרסומיה
13.1. השירותים המופיעים בחוברת סנואופאן ובטופס ההזמנה הם באחריותם של הספקים השונים.
13.2. כל המידע המפורסם על ידי סנואופאן, ובפרט בטבלת נתוני אתרי הסקי שאובים מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית, וסנואופאן אינה אחראית להתאמה בין המידע הפרסומי לבין העובדות בשטח.
13.3. הנתונים המפורטים בחוברת סנואופאן נכונים ליום הדפסת החוברת ואין סנואופאן אחראית לשינויים, תקלות או שיבושים שאירעו ו/או עלולים לקרות לאחר מכן לרבות במהלך השהות ו/או בכלל.
13.4. מעת לעת סנואופאן תהא רשאית להציע מוצרים ושירותים שאינם מופיעים בפרסומיה הרשמיים – על הזמנות אלו ייתכן ויחולו הוראות ומגבלות נוספות מעבר לאמור בתנאים אלו.
14. כרטיס SIM
14.1. סנואופאן עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM של ספקים מקומיים ו/או של ספקים ישראלים, הכוללים דקות שיחה ו/או גלישה בחו"ל.
14.3. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM יהא באחריות הנוסע, וכי סנואופאן לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.
14.4. חלוקת הכרטיסים תתבצע על ידי נציגי סנואופאן ועד גמר המלאי.
15. מחירים ושערי חיוב
15.1. מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה.
15.2. המחיר ייקבע עם ביצוע ואישור ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר בהתאם לדרישות ו/או התאמות, אשר יתבקשו על ידי הלקוח.
15.3. מחיר החבילות המוצעות על ידי סנואופאן יהיה במטבע אירו, בעוד חיוב התשלום בפועל יהיה בש"ח, כאשר שער המרת המטבע לתשלום יהיה שער העברות והמחאות הגבוה של מטבע האירו אשר נקבע ביום הקודם ליום החיוב.
15.4. יובהר בזאת כי למעט איפה שנאמר אחרת במפורש במסמך זה, תמחור החבילה הינו על בסיס החבילה הכוללת, ולא ניתן לתמחר את מרכיבי החבילה בנפרד. לפיכך, לא תשמע כלפי סנואופאן כל טענה ו/או דרישה לביצוע החזרי כספים בין היתר, במקרה בו הנוסע לא ניצל, מכל סיבה שהיא, איזה מבין מרכיבי החבילה ו/או במקרים בהם המחיר שנגבה מהנוסע במסגרת החבילה אינו זהה למחיר לו הנוסע היה זכאי לו היה מארגן את החופשה לבדו.
15.5. על אף האמור, יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת בין היתר, במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות הנוסעים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות ו/או ברכיבים אחרים של החבילה.
16. התשלום והבטחתו
16.1. פרטי כרטיס האשראי שימסור הלקוח לסנואופאן ישמשו הן לביצוע התשלום (ללקוחות המשלמים באשראי), והן כבטחון להבטחת ביצוע מלוא התשלומים המגיעים לסנואופאן /או לספקים בהתאם להזמנת הלקוח כפי שתאושר על ידי הלקוח.
16.2. סנואופאן תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי כאמור ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח, בכל מקרה בו הלקוח יהיה חייב לסנואופאן ו/או לספקיה כספים, בין היתר, אך לא רק בגין דמי ביטול, הרחבת השירותים, ביצוע שינויים הכרוכים בתשלום, חיובים לצדדים שלישיים, חיובים שבוצעו בחסר – כגון חנויות השכרת ציוד במידה והציוד יוחזר פגום ו/או לא יוחזר בכלל (באתרים בהם השכרת ציוד הינה חלק מהחבילה) וכד'. יובהר, כי גובה החיוב של כרטיס האשראי אשר יבוצע על ידי סנואופאן כאמור, יהיה בגובה החוב של הלקוח לסנואופאן ו/או לספקיה, בהתאם לספרי הנהלת החשבונות ו/או ומסמכי סנואופאן בדבר גובה החוב כאמור, אשר יהוו ראייה לנכונות גובהו של החוב. בעצם מסירת הפרטים האמורים לסנואופאן, מאשר הנוסע כי אין ולא יהיו לו טענות בנוגע לחיובי הכרטיס בגין האמור.
16.3. לא ניתן לעשות שימוש במסגרת ההזמנות ו/או בכל הקשור לשירותיה ולמוצריה של סנואופאן בכרטיסי אשראי שלא הונפקו על ידי תאגיד (לרבות בנק) ישראלי, וסנואופאן לא תכבד עסקאות עם כרטיסים אלו.
17 . החזרים
17.1. החזרים שמועד ביצועם נקבע בדין, יבוצעו כאמור על ידי סנואופאן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.
17.2. לא יבוצע החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, בין היתר, כאלו שסופקו ו/או היו אמורים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישים וביניהם הספקים ולא יבוצע החזר כספי עבור שירותים שסנואופאן לא קיבלה בגינם כספים מאת אותם צדדים שלישיים לרבות הספקים.
17.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור ובכל מקרה אחר ו/או שונה, אזי ככל שהנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו מצד סנואופאן, יבוצע ההחזר עד 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול על ידי סנואופאן (או מועד מאוחר יותר, בכפוף להוראות הדין) ולפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע.
18 . מניין הימים
18.1. במניין הימים המחושבים של החופשות המוזמנות על-ידי סנואופאן, יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה הינם ימים חלקיים בלבד.
18.2. זמני היציאה מישראל וההגעה לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין סנואופאן מתחייבת להשלים את הימים במלואם..
.19 חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות
19.1. בחתימת הנוסע על טופס ההזמנה, שהתנאים המופיעים במסמך זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו, מסכים הנוסע לכל האמור בתנאים אלו ובטופס האמור.
19.2. מוסכם בזאת, כי בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.
19.3. במקרה שייקבע כי הוראה מהוראות מסמך זה הינה בלתי חוקית, בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לרבות באשר למשכה, היקפה הגיאוגרפי, הפעילות או הנושא הנדונים בה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של המסמך והן תעמודנה בתוקפן, במלואן וכלשונן.
19.4. במקרה כאמור, סנואופאן תפעל על מנת ליישם את הוראות המסמך כרוחו וכלשונו, לרבות באמצעות החלפת ההוראה הבלתי חוקית, הבלתי אכיפה ו/או הבטלה כאמור, לפי העניין, בהוראה חלופית שתוצאתה ופועלה זהות בעיקרה.
19.5. מוסכם, על ידי הנוסע, בתנאים אלו ובחתימתו בכתב על טופס ההזמנה לרכישת שירותי התיירות, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לשירותים שנרכשו מאת סנואופאן לרבות חבילת הסקי תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.
20. מעמד התנאים הכלליים
20.1. עם ביצוע ההזמנה, לרכישת חבילת סקי ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרים או שירותים אחרים, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין סנואופאן הסכם מחייב, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.
20.2. הצדדים מצהירים, כי עם חתימת הנוסע על טופס ההזמנה, כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים, בכתב או בעל-פה, בטלים ומבוטלים, וכי חתימת טופס ההזמנה מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע ו/או פורסמו על ידי סנואופאן, בכתב או בעל-פה.
20.3. מוסכם בין הצדדים, כי התנאים המופעים לעיל וביחד עם אלו המופיעים בטופס ההזמנה ופרטי ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ולא קיימים תנאים אחרים מלבדם.
עודכן לאחרונה: 20/10/2022.

 רוצה שמומחה סנופאן
יחזור אליך?

כי חלומות לבנים נועדו להתגשם

לאן טסים?